Име и презиме на адвокат Адреса Телефон Е-маил Датум на поднесување на барањето за запишување Регистарски број на упис во регистар на адвокати Бр. и датум на решението за упис Број и датум на решението за одбивање на барањето Број, датум и вид на одлука по управен спор Број и датум на решението за бришење од регистарот Забелешка
Живко Марковски ул.Мите Богоевски бр.16 Ресен тел. 047/451-776;047/454-776; моб. 070/451-639 30 јуни 2010 1774 07-2577/181
22 јули 2010

Бранко Андонов ул. Кеј 8-ми бр.88 Радовиш тел. 070/781-128 29 јуни 2010 1866 07-2563/183
22 јули 2010

Драган Ѓаковски локалитет - „Хотел Куманово“ бб. тел.071/260-178 29 јуни 2010 2430 07-2563/166
22 јули 2010

Слаѓана Стефковиќ ул. 11-ти Октомври бб. Куманово 29 јуни 2010 1749 07-2563/188
22 јули 2010

Снежана Цветковска ул. Гоце Делчев бр.13/3 Гостивар тел.042/216-118 29 јуни 2010 600 07-2563/177
22 јули 2010

Виолета Коцева ул. Партизанска бр.26 Неготино тел.075/531-023 29 јуни 2010 2623 07-2563/178
22 јули 2010

Борјанка Михајловска ул.11-ти Октомври бр.1 Куманово тел.076/454-898 29 јуни 2010 1684 07-2563/184
22 јули 2010

Елизабета Милованова ул. Цар Самоил бр.14а Битола тел.070/207-428 07 мај 2010 723 07-2563/180
22 јули 2010

Аксел Ахмедовски ул. Борис Кидрич бр.6 Делчево тел.033/413-578 07 мај 2010 1566 07-2563/179
22 јули 2010

Јетон Сулејмани ул. 11-ти Октомври бр.4 Куманово тел.071/311-030 07 јуни 2010 2637 07-2563/182
22 јули 2010

Татјана Соколовска бул. Крсте Мисирков бр.11 - ДТЦ Мавровка Скопје тел. 3229-443 и 070/369-619 07 јуни 2010 1687 07-2563/180
22 јули 2010

Лидија Ристовска ДТЦ Мавровка мезанин лок.48 Скопје 3229-443 070/323-766 07 јуни 2010 1690 07-2563/185
22 јули 2010

Наташа Најденова Левиќ бул. Партизански одреди бр.2/2-9 Скопје-Центар тел.3220-329 07 јуни 2010 2210 07-2563/167
21 јули 2010

Нина Атанасовска бул. Кузман Јосифовски - Питу бр.26, ламела2 лок.3 мезанин Скопје - Аеродром тел. 070/384-862 07 јуни 2010 2173 07-2563/165
21 јули 2010

Светлана Каневче ул. Сирма Војвода бр.34 Охрид тел.075/568-363 07 јуни 2010 276 07-2563/187
22 јули 2010

Ацо Стојковски ул. Орце Николов бр.29/6 Скопје - Центар тел.3233-205 и 071/769-339 07 јуни 2010 2500 07-2563/168
21 јули 2010

Бети Костовска ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр.16/1-1 Скопје - Центар 07 јули 2010 2615 07-2563/169
21 јули 2010

Петре Илиевски бул. АСНОМ бр.42/2-7 Скопје Аеродром тел.2434-118 07 јули 2010 922 07-2563/170
21 јули 2010

Сашо Тиловски ул. Бел Камен бб. Виница тел. 033/363-833 07 јули 2010 1653 07-2563/173
21 јули 2010

Билјана Ангелова ул. Благој Ѓорев бр.137 м/3-19 Велес тел.043/529-436 07 август 2010 1218 07-2563/175
21 јули 2010