Годишен план

Годишен план за јавни набавки за 2019 година
29 јануари 2020 ; 156,73KB
Измена на Планот за јавни набавки за 2018 година
17 декември 2018 ; 449,52KB