Финансии за УИС

Консолидирана завршна сметка 603 за 2018 година
06 мај 2019 ; 9493,13KB
Консолидирана завршна сметка 631 за 2018 година
06 мај 2019 ; 8869,17KB
Консолидирана завршна сметка 696 за 2018 година
06 мај 2019 ; 9288,47KB
Консолидирана завршна сметка 786 за 2018 година
06 мај 2019 ; 9340,10KB
Консолидирана завршна сметка 787 за 2018 година
06 мај 2019 ; 9433,54KB
Завршна сметка 637 за 2018 година
06 мај 2019 ; 9589,42KB
Завршна сметка 786 за 2018 година
06 мај 2019 ; 8363,59KB
Завршна сметка 637за 2017 година
26 јуни 2018 ; 10113,28KB
Завршна сметка 786 за 2017 година
26 јуни 2018 ; 3176,88KB
Буџет за 2018 год.
26 јуни 2018 ; 429,11KB
Извештај за планирани и потрошени средства во 2017 год
26 јуни 2018 ; 4794,96KB
Консолидирана завршна сметка 631 - 2017
26 јуни 2018 ; 3387,29KB
Консолидирана завршна сметка 696 - 2017
26 јуни 2018 ; 3399,04KB
Консолидирана завршна сметка 787 - 2017
26 јуни 2018 ; 3483,15KB
Консолидирана завршна сметка 786 - 2017
26 јуни 2018 ; 3339,86KB
Консолидирана завршна сметка 603 за 2017
26 јуни 2018 ; 3473,13KB