Годишни извештаи

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА УПРАВАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ ЗА СОСТОЈБАТА И РАБОТЕЊЕТО НА КАЗНЕНО ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА
; 3580,71KB
Годишен извештај на Управата за извршување на санкциите за работењето и состојбата во Казнено поправните и Воспитно поправните установи во Република Македонија за 2012 година
; 881,75KB
Годишен извештај на Управата за извршување на санкциите за работењето и состојбата во Казнено поправните и Воспитно поправните установи во Република Македонија за 2013 година
; 731,31KB
Годишен извештај на Управата за извршување на санкциите за работењето и состојбата во Казнено поправните и Воспитно поправните установи во Република Македонија за 2014 година
; 7722,27KB