Материјали за полагање

1.
ПРИЈАВА НА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА МЕДИЈАТОРИ
05 февруари 2019 ; 45,07KB
2.
ПРOГРАМА ЗА ИСПИТ ЗА МЕДИЈАТОРИ
05 февруари 2019 ; 992,68KB
3.
ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА МЕДИЈАТОР (,,Службен весник на РМ“ бр.223/15 и 67/16)
05 февруари 2019 ; 82,08KB
4.
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА МЕДИЈАТОР
05 февруари 2019 ; 64,46KB
5.
ЗАКОН ЗА МЕДИЈАЦИЈА (,,Службен весник на РМ“ бр.188/13)
05 февруари 2019 ; 206,55KB
6.
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕДИЈАЦИЈА (,,Службен весник на РМ“ бр.148/15)
05 февруари 2019 ; 67,70KB
7.
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕДИЈАЦИЈА (,,Службен весник на РМ“ бр.192/15)
05 февруари 2019 ; 83,06KB
8.
ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕДИЈАЦИЈА (,,Службен весник на РМ“ бр.55/16)
05 февруари 2019 ; 72,18KB