Материјали за полагање

1.
БАРАЊЕ за пoлагање на стручен испит за вештак
05 јуни 2019 ; 18,83KB
2.
БАРАЊЕ за стекнување со лиценца за вештачење со положен испит
05 јуни 2019 ; 23,58KB
3.
БАРАЊЕ за стекнување со лиценца за вештачење без полагање на стручен испит
23 мај 2019 ; 28,00KB
4.
ДЕЛОВИ ОД СУДСКА ПСИХИЈАТРИЈА ОПФАТЕНИ ВО ПРАШАЊАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА СУДСКИ ВЕШТАЦИ ПО СУДСКА ПСИХИЈАТРИЈА
06 февруари 2019 ; 54,50KB
5.
ПРOГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ВЕШТАК ОД ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
06 февруари 2019 ; 236,97KB
6.
ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ВЕШТАК ОД ОБЛАСТА НА СООБРАЌАЈОТ
06 февруари 2019 ; 105,18KB
7.
ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИ ЗА ВЕШТАК ОД ОБЛАСТА НА ШУМАРСТВОТО
06 февруари 2019 ; 18,31KB
8.
ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ: ВЕШТАЧЕЊЕ -МАТЕРИЈАЛНО СМЕТКОВОДСТВЕНО И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ
06 февруари 2019 ; 310,36KB