Резултати

1.
Список на кандидати кои го положија теоретскиот дел од областа на ЗЕМЈОДЕЛСТВО
25 декември 2017 ; 302,34KB
2.
Список на кандидати кои го положија теоретскиот дел од областа на MAТЕРИЈАЛНО, СМЕТКОВОДСТВЕНО И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ
25 декември 2017 ; 343,45KB
3.
Список на кандидати кои го положија теоретскиот дел од областа на ГЕОДЕЗИЈА
25 декември 2017 ; 305,52KB
4.
Список на кандидати кои го положија теоретскиот дел од облата на ГРАДЕЖНИШТВО
18 декември 2017 ; 113,79KB
5.
Список на кандидати кои го положиија теоретскиот дел од облата на СООБРАЌАЈ
18 декември 2017 ; 134,39KB
6.
Список на кандидатите кои ги исполнуват условите за полагање на стручен испит за вештак од областа на Сообраќај
07 декември 2017 ; 267,04KB
7.
Список на кандидатите кои ги исполнуват условите за полагање на стручен испит за вештак од областа на Градежништво
07 декември 2017 ; 344,32KB
8.
Список на кандидатите кои ги исполнуват условите за полагање на стручен испит за вештак од областа на Земјоделство
07 декември 2017 ; 338,33KB
9.
Список на кандидатите кои ги исполнуват условите за полагање на стручен испит за вештак од областа на МАТЕРИЈАЛНО, СМЕТКОВОДСТВЕНО И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ
07 декември 2017 ; 341,75KB
10.
Список на кандидатите кои ги исполнуват условите за полагање на стручен испит за вештак од областа на Шумарство
07 декември 2017 ; 334,21KB
11.
Список на кандидатите кои ги исполнуват условите за полагање на струшен испит за вештак од областа на Геодезија
07 декември 2017 ; 342,18KB
12.
Список на кандидатите кои ги исполнуват условите за полагање на стручен испит за вештак од областа на МАТЕРИЈАЛНО, СМЕТКОВОДСТВЕНО И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ -
07 декември 2017 ; 274,01KB