Испит за судски преведувачи

Други информации поврзани со постапката за спроведување на проверката на знаењето на странски јазик, може да се добијат од Анета Тошевска, секретар на Комисијата на телефон 3116-493 локал 116 како и на e-mail: atosevska@mjustice.gov.mk и Убавка Матевска-Скаловска, заменик секретар на телефон 3116-493 локал 454 како и на e-mail: umatevska@mjustice.gov.mk