Испит за судски преведувачи

Судските преведувачи се лица поставени на неопределено време, кои преведуваат говор и писмен текст од македонски јазик на странски јазик и од странски на македонски јазик. Постојаните судски преведувачи поставени од Министерот за правда, преведуваат по барање на судот, државен орган, друга институција или граѓани.
Министерството за правда ја спроведува постапката за поставување на судски преведувачи во согласност со Законот за судовите („Службен весник на РМ" бр.58/06, 62/06, 35/08  150/2010 и 83/18) и Судскиот деловник („Службен весник на РМ" бр.66/13 и 114/14), на начин и под услови утврдени со членовите од 32 до 59.
Министерот за правда, со решение поставува судски преведувачи и води Именик.