ПРОГРАМА за полагање на стручен испит за вештак од областа на геодезијата  
     
 

29.07.2013

 
 

Врз основа на член 11 став 3 од Законот за вештачење, Министерство за правда донесе

П Р О Г Р А М А

За полагање на стручен испит за вештак од областа на геодезијата

ГЕОДЕТСКИ МРЕЖИ

1.      Државен референтен систем

2.      Тригонометриски мрежи

3.      Полигонометриски мрежи

4.      Полигонски мрежи

5.      Нивелмански мрежи

6.      ГНСС мрежа

ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ

1.      Аналогни катастарски планови – архивски и работни оригинали

2.      Дигитални катастарски планови

ПРЕМЕР И КАТАСТАР

А. Премер

1.      Недвижности

2.      Предмет на премер

3.      Катастарски единици (катастарска општина и катастарска парцела)

4.      Згради,посебни делови од згради, други објекти и инфраструктурни објекти

5.     Вршење премер на недвижностите обработка и обликување на податоците од премерот и добивање

6.      Катастарско класирање на земјиштето и начин на користење на земјиштето

7.      Геодетски елаборати

8.      Геодетски работи за посебни намени

9.      Точност на должина отчитана на катастарски/геодетски план              

10.  Точност на отчитани коти              

11.  Дигитализација на координати (уразмерување, векторизација)

12.  Пресметување координати за точка на линија

13.  Пресметување координати за точка на продолжение на линија

14.  Пресметување координати за точка на нормала

15.  Пресметување насочни агли, должини и агли

16.  Методи за премер:поларна метода, ортогонална метода, лачен пресек

17.  Оцена на точноста на обележана точка

Б. Катастар на земјиште

1. Опфат на катастарот на земјиште

2. Податоци од катастарот на земјиште

В. Катастар на недвижности

1.      Катастар на недвижности како јавна книга и дел од ГКИС

2.      Содржина на катастарот на недвижности

3.      Податоци од катастарот на недвижности мотен лист, лист за предбележување на градба , копија од катастарски   план и друго)

4.      Начини на востановување на катастарот на недвижностите

5.      Одржување на катастарот на недвижностите

6.      Стекнување,  располагање и престанување на правата на недвижностите

7.      Видови на сопственост на недвижности

8.      Запишување на правата во катастарот на недвижностите ( јавна книга )

9.      Право на службеност

10.    Право на залог

11.    Хипотека

Г. Видови правни основи и исправи за запишување во катастарот на недвижности

1.      Права и правни основи за запишување во катастарот на недвижностите

2.      Услови и видови на запишување во катастарот на недвижностите

3.     Запишување на незапишани права на недвижностите по востановен катастар на недвижности

4.      Промена на податоци во одржување на катастарот на недвижностите

5.      Предбележување во катастарот на недвижности

6.      Отстранување на технички грешки во одржување на катастарот на недвижности

7.      Издавање на податоци од катастарот на недвижности

УРЕДУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО НЕДВИЖНОСТИ

1.      Градежна парцела

2.      Урбанистичка парцела

3.      Земјоделско земјиште

ЛИТЕРАТУРА:

- Закон за катастар на недвижности („ Службен весник на Република Македонија ”  бр . 55/13)

- Закон за премер и катастар на земјиштето („ Службен весник на Република Македонија “  бр .34/72, 13/78)

- Закон за сопственост и други стварни права („ Службен весник на Република Македонија “ бр .18/01) 

- Закон за градење (“ Службен весник на Република Македонија ” бр .130/09)

- Закон за градежно земјиште (“ Службен весник на Република Македонија ” бр .17/11)

- Закон за просторното и урбанистичкото планирање (“ Службен весник на Републик Македонија ” бр.51/05)

- Закон за постапување со бесправно изградени објекти (“ Службен весник на Република Македонија ” бр .23/11)

- Подзаконски прописи кои произлегуваат од Законот за катастар на недвижности

- Закон за катастар на недвижности (“ Службен весник на Република Македонија ” бр . 40/08- вон сила)

- Инженерска Геодезија, Стојанчо Вучков, Скопје 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
   
  Врати се назад   |   Архива на новости  
 
 

(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk