ПРЕГЛЕД на активности на Министерството за правда  
     
 

05.11.2007

 
 

 

            I. Закони

 

          а) Донесени

 1. Закон за нотаријат (Службен весник на РМ бр. 55/2007);

 2. Закон за спречување на судир на интереси  (Службен весник на РМ, бр. 70/2007 од 5.06.2007 год.)

 3. Закон за Соработка со Меѓународниот кривичен суд за гонење лица одговорни за сериозни повреди на меѓународното хуманитарно право извршени на територијата на поранешна Југославија (Службен весник на РМ, бр. 73/2007 од 05.06.2007год).

 4. Закон за малолетничка правда (Службен весник на РМ, бр.87/2007 од 04.07.2007год).

 5. Закон за меѓународно приватно право (Службен весник на РМ, бр.87 /2007 од 12..07.2007год)

 6. Закон за обезбедување на побарувања (Службен весник на РМ, бр.87 /2007 од 12..07.2007год) 

 7. Закон за државно правобранителство (Службен весник на РМ, бр.87 /2007 од 12.07.2007год).

 8. Закон за договорен залог-измени и дополнувања (Службен весник на РМ, бр.87 /2007 од 12.07.2007год)

 9. Закон за спречување на корупција - измени и дополнувања (Службен весник на РМ бр.126/06); 

 10. Закон за адвокатура - измени и дополнувања (Службен весник на РМ бр.29/07);

 11. Закон за здруженијата на граѓани и фондациите - измени и дополнувања (Службен весник на РМ бр.29/07); 

 12. Закон за правата на Претседателот на Република Македонија и неговото семејство по престанување на функцијата – измени и дополнувања (Службен весник на РМ бр.46/2004 и 109/2006);

 13. Закон за политички партии - измени и дополнувања (Службен весник на РМ бр.05/07); исправка (Службен весник на РМ бр. 8/07);

 14. Закон за извршување - измени и дополнувања (Службен весник на РМ бр.129/06);

 15. Закон за медијација - измени и дополнувања (Службен весник на РМ бр. 22/07);

 16. Закон за попис на земјоделието во Република Македонија во 2006 година – измени и дополнувања (Службен весник на РМ бр.39/06, 113/06);

 17. Закон за државни службеници - измени и дополнувања (Службен весник на РМ бр.36/07);

 18.  Закон за  црква, верски заедници и религиозни групи ; (Службен весник на РМ бр.113/2007);

 19.  Закон за платите на судиите (Службен весник на РМ бр.110/2007);

 20. Закон за управна инспекција – измени и дополнувања (Службен весник на РМ бр.115/07);

 21. Законот за Влада – измени и дополнувања (Службен весник на РМ бр.115/07)

 

б) Во собраниска постапка

 1. Закон за Совет на јавни обвинители - (втора фаза во Собрание);

 2.  Закон за Јавно обвинителство (втора фаза во Собрание);

 3. Кривичен Законик – измени и дополнувања (собраниска постапка);

 4. Закон за кривична постапка – измени и дополнувања (собраниска постапка);

 5. Закон за вонпарнична постапка (собраниска постапка);

 6. Закон за спречување на корупцијата – измени и дополнувања (собраниска постапка);

 7. Закон за облигациони односи – измени и дополнувања – (завршена прва фаза во собрание);

 8. Закон за спорт (собраниска постапка); 

 9. Законот за организација и работа на органите на државната управа – измени и дополнувања (пред гласање во Собрание);

 10. Закон за извршување - измени и дополнувања (собраниска постапка);

 11. Закон за постапување по претставки и предлози (втора фаза);

 12. Изборен законик – измени и дополнувања (собраниска постапка);

 13. Закон за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (собраниска постапка – прва фаза);

 14. Законот за судови – измени и дополнувања (собраниска постапка);

 15. Закон за комитет за односи меѓу заедниците (собраниска постапка);

 16. Закон за измена и дополнување на Законот за политички               партии (собраниска постапка);

 

         в) Во владина постапка

 1. Кривичен законик - измени и дополнувања - одредби за конфискација – (доставен до Влада – прва фаза);

 2. Закон за кривична постапка – измени и дополнувања - одредби за конфискација - (доставен до Влада – прва фаза);

 3. Закон засудска служба (собраниска постапка)

 4. Закон за заштита на лични податоци (владина постапка).

 

г) Работни текстови

 1. Закон за бесплатна правна помош (се чекаат забелешки од јавната расправа и мислење од Секретаријатот за законодавство);

 2. Закон за пробација (изготвена работна верзија);

 3. Закон за катастар на недвижности (меѓуресорска консултација);

 4. Закон за општа управна постапка - измени и дополнувања (на меѓуресорска консултација);

 5. Закон за помилување – измени и дополнувања (работна верзија);

 6. Закон за грбот на Република Македонија – измени и дополнувања;

 7. Закон за лобирање – (меѓуресорска консултација);

 8. Закон за судски буџет (меѓуресорска консултација);

 9. Закон за плати на членовите на судскиот совет – (работна верзија);

 10. Закон за судови – измени и дополнување (работна верзија).

 

      II.  Подзаконски акти

 

      а) Донесени

 

 1. Судски деловник;

 2. Правилник за образецот за давање на потписи за основање и членување во политичка партија;

 3. Упатство за начинот и постапката за преземање на судскиот регистар и предметите од Основниот Суд Скопје I – Скопје во Основниот Суд Скопје II – Скопје;

 4. Упатство за начинот на преземањето на предметите од еден во друг суд според надлежностите;

 5. Упатство за начинот на преземањето на предметите од Врховниот суд на Република Македонија (Службен весник на РМ бр.67/2007);

 6. Правилник за трошоци во прекршочна постапка;

 7. Правилник за обрасци за водење евиденција на прекршочни предмети;

 8. Упатство за утврдување на границите на износот на паушалот во прекршочната постапка;

 9. Правилник за формата и содржината на Уверението за избран член на Совет од редот на судиите;

 10. Уверение за избран член на Советот од редот на судиите и Образец;

 11. Тарифник за работата на извршителите;

 12. Правилник за формата и начинот на издавање на писмена потврда за донации во јавните дејности (Службен весник на РМ бр.130/2006);

 13. Акти на академијата за обука на судии и јавни обвинители (Деловникот за работа на Управниот одбор, Статутот на Академијата, Правилникот за внатрешната организација и систематизација на работните места, Правилникот за едукатори и ментори на Академијата за обука на судии и обвинители, Правилникот за начинот и постапката за полагање и оценување на квалификациониот испит во Академијата, Правилникот за начинот и постапката за полагање и оценување на приемниот испит во Академијата);

 14.  Тарифник за медијатори;

 15. Етички Кодекс за адвокати.

 

б) Работни текстови

 

 1. Правилник за материјалното работење со предметите на вооружувањето и посебната судска опрема на припадниците на судската полиција (изготвен и доставен за објавување);

 2. Правилник за формата и содржината на образецот и начинот на издавање и одземање на службената легитимација на судските службеници (изготвен и доставен за објавување);

 3. Правилник за психофизичките способности што треба да ги поседуваат лицата кои се примаат на работа во судската полиција (изготвен и доставен за објавување);

 4. Правилник за употреба на огнено оружје, гумена палка и други средства на присилба од страна на  припадниците на судската полиција (изготвен и доставен за објавување);

 5. Уредба за вооружување и опрема на судската полиција (изготвен и доставен за објавување).

 
     
   
  Врати се назад   |   Архива на новости  
 
 

(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk