Утврдени кандидатите за избор на членови на Судскиот совет на РМ од редот на судиите  
     
 

07.11.2006

 
 

Комисијата за прв избор на членови на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите на седницата што ја одржа на 06-11-2006 година ги утврди имињата на кандидатите за кандидатските листи.

 

 

I. Општа листа за кандидат за Врховниот суд на Република Македонија

 

1. Васил  Грчев - судија на Врховниот суд на Република Македонија

 

II. Општа листа за кандидат за подрачјето на Апелациот суд  Скопје

 

1. Бојан Ефтимов судија во Основен суд Скопје II Скопје

2. Бранка Атанасовска судија во Апелационен суд Скопје

3. Валентин Зафиров  судија во Основен суд Велес

4. Вања Јуруковски судија во Основен суд Скопје II

5. Верица  Божиновска  – Црцаревска  судија во Основен суд  Скопје II Скопје

6. Весна  Богдановска судија во Основен суд Скопје II Скопје

7. Драги Дилберов судија во Основен суд Гевгелија

8. Златко Линин судија во Основен суд Скопје II Скопје

9. Зора  Треневска судија во Основен суд Скопје II Скопје

10. Ирина Петровска  судија во Основен  суд Скопје I Скопје

11. Јован Јовановски судија во Апелационен суд Скопје

12. Јордан Митриновски судија во Апелационен суд Скопје

13. Јулијана  Јосифовска  судија во Основен суд Скопје I Скопје

14. Лилјана  Саздовска Путинска судија во Апелационен суд Скопје

15. Љиљана Ивановска Шопова судија во Основен суд Скопје I Скопје

16. Љупка Арсениевска судија во Апелационен суд  Скопје

17. Љупчо Хаџи Димов  судија во Апелационен суд Скопје

18. Миле Поповски  судија во Основен суд Куманово

19. Славка Шахпазова Георгиева судија во Основен  суд Скопје I Скопје

 

III. Општа листа за кандидат за подрачјето на Апелациот суд  Битола

 

1. Владимир Радевски судија во Апелационен суд Битола

2. Даница Ристева судија во Апелационен суд Битола

3. Климентина Савеска судија во Основен суд Струга

4. Љубин Алексијевски судија во Основен суд Охрид

5. Менка  Опетческа судија во Основен суд Струга

6. Пецо Попоски судија во Апелационен суд Битола

7. Тодорка Шишковска   судија во Основен суд  Битола
 

IV. Општа листа за кандидат за подрачјето на Апелациот суд  Гостивар

 

1. Александра Зафироска судија во  Основен суд Тетово

2. Мирослав Трифуновски   судија во Основен суд  Тетово

 

V. Општа листа за кандидат за подрачјето на Апелациот суд  Штип

 

1. Боге Илиев  судија во Апелационен суд Штип

2. Голубинка Козовска судија во Основен суд Берово

3. Зоран Трајанов судија во Основен суд Кочани

4. Јордан Цветков   судија во Основен суд  Штип

5. Киро Бојаџиски судија во Апелационен суд  Штип

6. Рушка Папарова судија во Апелационен суд Штип

7. Сребран Стоичов судија во Основен суд Делчево

 

VI. Единствена посебна листа на кандидати за судии припадници на сите  заедници  кои не  се  мнозинство во Република Македонија

 

1. Беќир  Исени судија на Врховен суд на Република Македонија

2. Васил Стефанов судија во Апелационен суд Штип

3. Вели Ведат судија во Апелационен суд Скопје

4. Виолета Тасевска судија во Основниот суд Куманово

5. Зорица Цунгаровска судија во Основен суд Скопје II Скопје

6. Зуица Наумова судија во Апелационен суд Скопје

7. Исмаил Лимани судија во Апелационен суд Скопје

8. Јусуф Рустеми судија во Апелационен суд Скопје

9. Лазам Лазами судија во Основен суд Кичево

10. Мируша Еленовска судија во Апелационен суд Скопје

11. Насер Хаџи-Ахметагиќ судија во Основен суд Скопје I Скопје

12. Неџат Ајро судија во Апелационен суд Битола

13. Неџат Елези судија во Основен суд Кичево

14. Никола Михаилов судија во Основен суд Кочани

15. Славица Спасиќ судија во Основниот суд Куманово

16. Славчо Тасев судија во Основен суд  Штип

17. Солтир Ташков судија во Основен суд Штип

18. Шуретуш Бислимовски судија во Апелацион суд  Скопје

 

 

Изборот за членови на Судскиот совет на РМ ќе се одржи на 15-11-2006 година. За осумте членови на Судскиот совет од редот на судиите ќе гласаат 625 судии од сите судови во земјата.

Судскиот совет на РМ, согласно Законот за Судски совет на РМ го сочинуваат петнаесет члена од кои по функција членови се министерот за правда и претседателот на Врховниот суд на РМ, осум членови избираат судиите,  тројца избира Собранието на РМ, а двајца предлага Претседателот на државата, а ги избира Собранието.

Мандатот на избраните членови на Советот трае шест години, со право на уште еден избор.

 
     
   
  Врати се назад   |   Архива на новости  
 
 

(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk