Изборни резултати од гласањето за првиот избор на членови на Судскиот совет на Република Македонија  
     
 

16.11.2006

 
 

ЗАПИСНИК

за сумирање и утврдување на изборниот  резултат од гласањето за првиот избор на членови на Судскиот совет на

Република Македонија од редот на судиите

I. Врховен суд на Република Македонија

 

 

1.      Во Судскиот изборен именик на ниво на Врховен суд на Република Македонија како изборна единица се запишани 22 избирачи (дваесет и два).

2.      Вкупен број на гласачи кои гласале 22 (дваесет и два)

-          А) За општа листа за избор на член на Судскиот совет од редот на судиите на Врховниот суд на Република Македонија (листа бр. 1)  со 16, (шеснаесет) гласови е избран кандидатот Васил Грчев.

-          Б) Од единствената посебна листа на кандидати припадници на  сите заедници кои не се мнозинство во Република Македонија (листата бр. 2) , кандидатот Беќир Исени добил 13 гласови, кандидатот Мируша Еленовска добила 9 гласови, и кандидатот Вели Ведат добил 8 гласови.

3.      Број на неважечки гласачки ливчиња од гласањето за општата листа 6 (шест), од гласањето за посебната листа нема неважечки гласачки ливчиња.

4.      Број на неупотребени гласачки ливчиња  нема

5.      Вкупен број на гласови кои ги добил секој кандидат:

-          А) Од општа листа за избор на член на Судскиот совет од редот на судиите на Врховниот суд на Република Македонија (листата бр. 1)

o          Прилог: Табела бр. 1

-            Б) Од единствената посебна листа на кандидати припадници на  сите заедници кои не се мнозинство во Република Македонија (листата бр. 2) 

o         Прилог: Табела бр. 1

II. Апелационо подрачје Скопје

 

 

1.        Во Судскиот изборен именик на ниво на изборна единица за апелационотo подрачје Скопје се запишани 303 избирачи (со букви: триста и три).

2.        Вкупен број на гласачи кои гласале 296 (со букви двеста девеесет и шест):

-           А) Од општа листа за избор на член на Судскиот совет од редот на судиите на апелационото подрачје  Скопје (листа бр. 1)  со 78, (со букви: седумдесет и осум) гласови е избран кандидатот Бојан Ефтимов.

-           Б) Од единствената посебна листа на кандидати припадници на  сите заедници кои не се мнозинство во Република Македонија (листата бр. 2) , кандидатот Беќир Исени добил 92 гласови, кандидатот Мируша Еленовска добила 123 гласови, и кандидатот Вели Ведат добил 112 гласови.

3.        Број на неважечки гласачки ливчиња од Општа листа 6 ( со букви шест), од Посебната листа 5 (со букви: пет).

4.        Број на неупотребени гласачки ливчиња 14 (со букви: четиринаесет), од кои од општа листа 7, (со букви: седум), а од единствената посебна листа 7, (со букви: седум).

5.        Вкупен број на гласови кои ги добил секој кандидат:

-      А) Од општа листа за избор на член на Судскиот совет од редот на судиите на апелационото подрачје  Скопје (листа бр. 1)

o          Прилог: Табела бр. 2

-            Б) Од единствената посебна листа на кандидати припадници на  сите заедници кои не се мнозинство во Република Македонија (листата бр. 2) 

o          Прилог: Табела бр. 2

III. Апелационо подрачје Битола

 

 

1.        Во Судскиот избирен именик на ниво на изборна единица за апелационото подрачје Битола се запишани 114 избирачи  (со букви: сто и четиринаесет).

2.        Вкупен број на гласачи кои гласале 112 (со букви: сто и дванаесет):

-           А) Од општа листа за избор на член на Судскиот совет од редот на судиите на апелационото подрачје  Битола (листа бр. 1) со 44, (со букви: четириесет и четири) гласови е избран кандидатот Љубин Алексијевски.

-           Б) Од единствената посебна листа на кандидати припадници на  сите заедници кои не се мнозинство во Република Македонија (листата бр. 2) , кандидатот Беќир Исени добил 22 гласови, кандидатот Мируша Еленовска добила 33 гласови, и кандидатот Вели Ведат добил 34 гласови.

3.        Број на неважечки гласачки ливчиња од Општа листа нема, од Посебната листа нема).

4.        Број на неупотребени гласачки ливчиња 4 (со букви: четири), од кои 2 , од општа листа 2 (со букви: две), а од единствената посебна листа 2, (со букви: две).

5.        Вкупен број на гласови кои ги добил секој кандидат:

-          А) Од општа листа за избор на член на Судскиот совет од редот на судиите на апелационото подрачје  Битола (листа бр. 1)

o          Прилог: Табела бр. 3

-            Б) Од единствената посебна листа на кандидати припадници на  сите заедници кои не се мнозинство во Република Македонија (листата бр. 2) 

o          Прилог: Табела бр. 3

IV. Апелационо подрачје Гостивар

 

 

1.        Во Судскиот избирен именик на ниво на изборна единица за апелационото подрачје Гостивар се запишани 72 избирачи  (со букви: седумдесет и два).

2.        Вкупен број на гласачи кои гласале 72 ( со букви: седумдесет и два):

-           А) Од општа листа за избор на член на Судскиот совет од редот на судиите на апелационото подрачје  Гостивар (листа бр. 1) со 53, (со букви: пеесет и три) гласови е избран кандидатот Александра Зафироска.

-           Б) Од единствената посебна листа на кандидати припадници на  сите заедници кои не се мнозинство во Република Македонија (листата бр. 2) , кандидатот Беќир Исени добил 51 гласови, кандидатот Мируша Еленовска добила 28 гласови, и кандидатот Вели Ведат добил 21 гласови.

3.        Број на неважечки гласачки ливчиња од Општа листа 2 ( со букви две) и од Посебната листа 2 (со букви: две).

4.        Број на неупотребени гласачки ливчиња нема.

5.        Вкупен број на гласови кои ги добил секој кандидат:

-          А) Од општа листа за избор на член на Судскиот совет од редот на судиите на апелационото подрачје Гостивар (листа бр. 1)

o          Прилог: Табела бр. 4

-            Б) Од единствената посебна листа на кандидати припадници на  сите заедници кои не се мнозинство во Република Македонија (листата бр. 2) 

o          Прилог: Табела бр. 4

V. Апелационо подрачје Штип

 

 

1.        Во Судскиот избирен именик на ниво на изборна единица за апелационото подрачје Штип се запишани 114 избирачи (со букви: сто и четиринаесет).

2.        Вкупен број на гласачи кои гласале 113 (со букви: сто и тринаесет):

-           А) Од општа листа за избор на член на Судскиот совет од редот на судиите на апелационото подрачје  Штип (листа бр. 1) со 45, (со букви: четириесет и пет) гласови е избран кандидатот Рушка Папарова.

-           Б) Од единствената посебна листа на кандидати припадници на  сите заедници кои не се мнозинство во Република Македонија (листата бр. 2) , кандидатот Беќир Исени добил 41 гласови, кандидатот Мируша Еленовска добила 16 гласови, и кандидатот Вели Ведат добил 16 гласови.

3.        Број на неважечки гласачки ливчиња од Општа листа нема, од Посебната листа нема.

4.        Број на неупотребени гласачки ливчиња 2 (со букви: две), од кои   од општа листа 1 (со букви: едно), а од единствената посебна листа 1, (со букви: едно).

5.        Вкупен број на гласови кои ги добил секој кандидат:

-          А) Од општа листа за избор на член на Судскиот совет од редот на судиите на апелационото подрачје Штип (листа бр. 1)

o          Прилог: Табела бр. 5

-            Б) Од единствената посебна листа на кандидати припадници на  сите заедници кои не се мнозинство во Република Македонија (листата бр. 2) 

o           Прилог: Табела бр. 5

VI. Врз основа на сумираните резултати од гласањето за општата листа за Врховниот суд на Република Македонија, Апелационите подрачја Скопје, Битола, Гостивар и Штип и единствената посебна листа, Комисијата за првиот избор на членови на Судскиот совет на Република македонија од редот на судиите утврди:

Избрани членови на Судскиот совет од редот на судиите се:

1.     Васил Грчев, судија на Врховниот суд на Република Македонија со 16 гласови

2.     Бојан Ефтимов, судија на Основен суд Скопје 2 Скопје со 78 гласови

3.     Љубин Алексијевски, претседател на Основниот суд Охрид со 44 гласови

4.     Александра Зафироска, судија на Основен суд Тетово со 53 гласови

5.     Рушка Папарова, судија на Апелационен суд Штип со 45 гласови

6.     Беќир Исени, судија на Врховниот суд на Република Македонија со 219 гласови

7.     Мируша Еленовска, судија на Апелационен суд Скопје со 209 гласови

8.     Вели Ведат, претседател на Апелационен суд Скопје со 191 глас

VII. Објавено на 16.11.2006 година во 13 часот на web страната на Министерството за правда и преку соопштение до медиумите.

 

 

 

Комисија за прв избор

 

 

на членови на Судски совет на Република Македонија

 

 

од редот на судиите

ПРИЛОГ (преземете го комплетниот записник)

 

 

 
     
   
  Врати се назад   |   Архива на новости  
 
 

(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk