(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk

MINISTRI ZEVENDES MINISTRI SEKRTARI SHTETEROR KESHILLTARE SHTETEROR ZEVENDES MINISTRI SEKTORI PER CESHTJE FINANSIARE SEKTORI PER BASHKEP. NDERKOMB - JURIDIK SEKTORI I GJYQESISE SEKTORI PER NDIHME NDERKOMBETARE JURIDIKE SEKTORI PER UNIONIN EVROPIAN SEKTORI PER KOORDINIMIN E PUNEVE TE MINISTRIT SEKTORI PER UDHEHEQJE ME RESURSE NJEREZORE, PLANIFIKIM STRATEGJIK DHE KRIJIMI I POLITIKAVE SEKTORI PER MBIKQYRJE MBI PUNEN E PERMBARUESVE,NOTEREVE DHE NDERMJETSUESVE