СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРОТ
 

Во Секторот за координација на работите на министерот се вршат работи и задачи со кои се обезбедува логистичка поддршка на министерот и координација на странска помош.

Работите од делокругот на Секторот се извршуваат преку;

     -     Одделение за координација на работите на министерот;

     -     Одделение за односи со јавноста;

     -     Одделение за координација на странска помош

Во Одделението за координација на работите на министерот се вршат следните работи и задачи :

-работи и задачи од делокругот на министерот;

-постапување по претставки на граѓани доставени до министерот;

-вршење на работи од меѓународната соработка и коресподенција на министерот;

-вршење протоколарни работи, планирање на дневни задолженија, подготвување и закажување на средби на министерот, подготвување на говори и излагања;

-средување и чување на документација за седници на Собранието на Република Македонија, Владата на Република Македонија и нивните работни тела;

-организација и евиденција за работата на Колегиумот;

-водење на евиденција за прописите и другите акти од надлежност на Министерството;

-вршење на организациско-технички и протоколарни работи.

Во Одделението за односи со јавноста се вршат следните работи и задачи :

-остварување и контакти со средствата за јавно информирање и организирање на средба и со претставниците на медиумите и на информативните гласила;

-следење на средствата за јавно информирање;

-следење и анализа на јавното мислење;

-уредување на WEB страната на Министерството за правда;

-прибирање, систематизирање и ажурирање на податоци и информации на WEB страната;

Во Одделението за координација на странска помош се вршат следните работи и задачи :

-координација и следење на процесот на програмирање, имплементација, мониторинг и евалуација (на ниво на проект);

-обезбедување на конзистентност со системот на стратешко и буџетско планирање и Програмата на Владата на Република Македонија;

-воспоставување на информационен систем со податоци за проекти (Database);

-регистрација и евиденција на нови проекти финансирани од билатерални и мултилатерални донатори (УСАИД, ОБСЕ, УНДП, УНИЦЕФ и др) во датабазата;

-изготвување на квартални и годишни извештаи за реализација на проектите; обезбедува комплементарност на странска помош;

-усогласување на програмите во нивната реализација, отстранување на евентуални пречки;

-собирање, анализа и доставувањето на информации за напредокот на проектот;  

-организирање на координативни состаноци со донаторите кои ги поддржуваат реформите во правосудството со цел информирање за активностите реализирани во рамки на проектите;

-утврдување на идните приоритети за соработка со донаторите во областа на правосудство;

-соработка со ИПА одделението со Секретаријатот за европски прашања, и другите надлежни органи;

-разменување информации со донаторите и корисниците на помошта.

 

 

 

 

 
  Организација на Министерството за правда
 
 

(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk