Правилници

1.ПРАВИЛНИК за содржината на образецот на трошковникот за обемот на извршената работа од овластени здруженија
28.06.2010, 133,99KB
2.ПРАВИЛНИК за содржината на образецот на барањето за бесплатна правна помош
28.06.2010, 105,12KB
3.ПРАВИЛНИК за формата и содржината на образецот на барањето за запишување во регистарот на адвокати за правна помош
28.06.2010, 82,39KB
4.ПРАВИЛНИК за содржината на барањето за добивање на овластување за давање на претходна правна помош
28.06.2010, 83,91KB
5.ТАРИФА за надоместок на трошоците за работа на здруженија за вршење на работи на претходна правна помош
28.06.2010, 132,22KB
6.ПРАВИЛНИК за содржината на образецот на трошковникот за обемот на извршената работа од адвокат
25.06.2010, 134,67KB

Деловници

1.Деловник за работа на комисијата за избор на кандидати на Република Македонија за судија во Европскиот суд за човекови права
18.05.2016, 1.082,89KB
2. Судски деловник
30.07.2014, 0,00KB
  18.08.2017
  Во просториите на Министерството за правда се одржа вториот состанок на Советот за реформа на правосудниот сектор
  повеќе
 
  09.08.2017
  Министерот за правда Билен Салији оствари протоколарна средба со амбасадорот амбасадорот на Италија во Скопје, г. Карло Ромео
  повеќе
 
  07.08.2017
  Соопштение за Предлог законот за употреба на јазиците
  повеќе
 
  07.08.2017
  СРЕДБА ОСМАНИ – САЉИЈИ: МАКЕДОНИЈА СТАНА ЧЛЕНКА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФУНДАМЕНТАЛНИ ПРАВА НА ЕУ (FRA)
  повеќе
 
  31.07.2017
  Министерот за правда Билен Салији се сретна со претставникот на УНИЦЕФ во Република Македонија, г. Бенџамин Перкс
  повеќе
 
  28.07.2017
  Во Министерството за правда на одржа првата средба на членовите на Советот за реформа на правосудниот сектор
  повеќе
 
 
 

(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk

Почитувани граѓани,

При поднесување на БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ДАДЕНА ОДНОСНО ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА ИЛИ СПОНЗОРСТВО (ПРИЛОГ 1 од правилникот), до архивата на Министерството за правда потребно е да ги приложите следниве докази:

1. Договор за донација/спонзорство во 2 примероци
2. Уплатница за административни такси

Доколку поднесувате БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА (ПРИЛОГ 2 од правилникот), согласно членот 4 став (2) од Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности, кога примател на донација е Здружение или Фондација која се стекнала со статус на Организација од јавен интерес согласно Законот за здруженија и фондации или кога примател на донација е Здружение или Фондација која согласно основачкиот акт е основана за конкретна финансиска поддршка во врска со јавен интерес утврден со закон, потребно е приложено кон барањето да ги доставите следниве докази:

1. Основачкиот акт на примателот,
2. Решение за стекнување на статус на организација од јавен интерес,
3. Тековна состојба на примателот издадена од Централниот регистар на Република Македонија не постара од шест месеци,
4. Извод од уплатените средства на посебната трансакциска сметка на примателот на донацијата,
5. Писмена изјава заверена на нотар со која под полна материјална и кривична одговорност се изјавува дека нема склучено писмен договор со давателот на донацијата и
6. Уплатница за административни такси.

Со почит,
МИНИСТЕРTВО ЗА ПРАВДА