Формулари

1.Правилник за содржината на образецот на трошковникот за обемот на извршената работа од адвокат
24.11.2017, 156,15KB
2.Правилник за содржината на образецот на трошковникот за обемот на извршената работа од овластени здруженија
24.11.2017, 76,70KB
3.Тарифа за надоместок на трошоците за работа на здруженијата за вршење на работи на претходна правна помош
24.11.2017, 70,90KB
4.Правилник за содржината на образецот на трошковникот за обемот на извршената работа од овластени здруженија
24.11.2017, 133,99KB
5.Правилник за форматa и содржината на образецот на барањето за запишување во регистарот на адвокати за правна помош
24.11.2017, 150,56KB
6.Правилник за содржината на образецот на барањето за бесплатна правна помош
24.11.2017, 201,16KB
7.Уплатница за барање за донација, спонзорство или употреба на името Република Македонија
21.05.2014, 76,38KB
8.Образец за барање за потврдување јавен интерес за дадена донација или спонзорство
05.10.2011, 46,46KB
9.Образец за барање на пристап до информации од јавен карактер
16.03.2007, 28,50KB
  11.12.2017
  Саљији – Раснач: Меморандум за соработка помеѓу министерствата за правда на Република Македонија и Република Латвија
  повеќе
 
  07.12.2017
  Обраќање на министерот за правда, Билен Саљији на денешната прес- конференција за Извештајот од увидот во функционалноста на информатичкиот систем
  повеќе
 
  07.12.2017
  Најава за прес- конференција
  повеќе
 
  05.12.2017
  Министерството за правда продолжува со транспарентно работење: на јавноста и се достапни нови документи, информации и податоци
  повеќе
 
  01.12.2017
  Брифинг со претставници на медиумите во Министерство за правда: Транспарентно и отчетно за прашања кои ја засегаат целокупната јавност
  повеќе
 
  01.12.2017
  Најава за брифинг со новинари и уредници
  повеќе
 
-->
 
 

(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk

Почитувани граѓани,

При поднесување на БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ДАДЕНА ОДНОСНО ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА ИЛИ СПОНЗОРСТВО (ПРИЛОГ 1 од правилникот), до архивата на Министерството за правда потребно е да ги приложите следниве докази:

1. Договор за донација/спонзорство во 2 примероци
2. Уплатница за административни такси

Доколку поднесувате БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА (ПРИЛОГ 2 од правилникот), согласно членот 4 став (2) од Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности, кога примател на донација е Здружение или Фондација која се стекнала со статус на Организација од јавен интерес согласно Законот за здруженија и фондации или кога примател на донација е Здружение или Фондација која согласно основачкиот акт е основана за конкретна финансиска поддршка во врска со јавен интерес утврден со закон, потребно е приложено кон барањето да ги доставите следниве докази:

1. Основачкиот акт на примателот,
2. Решение за стекнување на статус на организација од јавен интерес,
3. Тековна состојба на примателот издадена од Централниот регистар на Република Македонија не постара од шест месеци,
4. Извод од уплатените средства на посебната трансакциска сметка на примателот на донацијата,
5. Писмена изјава заверена на нотар со која под полна материјална и кривична одговорност се изјавува дека нема склучено писмен договор со давателот на донацијата и
6. Уплатница за административни такси.

Со почит,
МИНИСТЕРTВО ЗА ПРАВДА