Извештаи

1.ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ - 2016
19.04.2017, 1.725,18KB
2.Извештај на ГРЕКО за усогласеност на Република Македонија - Четврт круг
17.10.2016, 409,61KB
3.Управно ВИШ УПРАВЕН
19.09.2016, 270,82KB
4.Прекршоци Апелациони судови 20313
19.09.2016, 218,14KB
5.Прекршоци Апелациони судови 2013
19.09.2016, 218,01KB
6.Кривично - основни судови 2013
19.09.2016, 363,64KB
7.Кривично - апелациони судови 2013
19.09.2016, 311,00KB
8.Граѓанско - основни судови 2013
19.09.2016, 196,12KB
9.Граѓанско - апелациони судови 2013
19.09.2016, 269,47KB
10.Збирен извештај по судови - Податоци 2012
19.09.2016, 108,30KB
11.Збирен извештај по судови - Податоци 2014
19.09.2016, 260,49KB
12.Збирен извештај по судови - Податоци 2015
19.09.2016, 214,19KB
13.Управно УПРАВЕН СУД
19.09.2016, 193,98KB
14.ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ - 2013
20.05.2016, 141,26KB
15.ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ - 2012
19.05.2016, 71,76KB
16.ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ - 2011
19.05.2016, 79,01KB
17.ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ - Март 2016 година
28.04.2016, 1.852,53KB
18.Податоци од судовите за повреда на права од интелектуална сопственост за 2014 година
07.12.2015, 262,11KB
19.ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ - 2015
10.03.2015, 174,49KB
20.ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ - 2014
27.05.2014, 198,69KB
21.Втор извештај за усогласеност за Република Македонија - Трет круг на евалуација
16.05.2014, 194,69KB
22.Извештај на ГРЕКО за евалуација на Република Македонија - Четврти круг
11.03.2014, 932,05KB
23.Адендум на Извештајот на ГРЕКО за усогласеност на Република Македонија - Прв круг
22.01.2014, 350,58KB
24.Адендум на Извештајот на ГРЕКО за усогласеност на Република Македонија - Втор круг
22.01.2014, 1.692,20KB
25.Извештај на ГРЕКО за евалуација на Република Македонија - Втор круг
22.01.2014, 499,86KB
26.Извештај на ГРЕКО за усогласеност на Република Македонија - Втор круг
22.01.2014, 512,13KB
27.Извештај на ГРЕКО за евалуација на Република Македонија - Прв круг
22.01.2014, 349,98KB
28.Извештај на ГРЕКО за усогласеност на Република Македонија - Прв круг
22.01.2014, 192,90KB
29.Извештај за евалуација на Република Македонија-Транспарентност во финансирањето на политичките партии - Трет круг
21.01.2014, 263,31KB
30.Извештај за усогласеност на Република Македонија-Инкриминации и Транспарентност во финансирање на политичките партии - Трет круг
21.01.2014, 222,88KB
31.Извештај за евалуација на Република Македонија - Инкриминации - Трет круг
21.01.2014, 357,00KB
  12.09.2017
  Јавна презентација на Нацрт- стратегијата за реформа на правосудниот сектор со Акциски план за период од 2017-2021
  повеќе
 
  11.09.2017
  Министерот за правда, Билен Саљији го посети КПУ Идризово
  повеќе
 
  06.09.2017
  Во просториите на Министерството за правда се одржа четвртиот состанок на Советот за реформа на правосудниот сектор
  повеќе
 
  29.08.2017
  Работна средба со претставниците на Работната група за изготвување на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор
  повеќе
 
  18.08.2017
  Во просториите на Министерството за правда се одржа вториот состанок на Советот за реформа на правосудниот сектор
  повеќе
 
  09.08.2017
  Министерот за правда Билен Салији оствари протоколарна средба со амбасадорот амбасадорот на Италија во Скопје, г. Карло Ромео
  повеќе
 
 
 

(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk

Почитувани граѓани,

При поднесување на БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ДАДЕНА ОДНОСНО ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА ИЛИ СПОНЗОРСТВО (ПРИЛОГ 1 од правилникот), до архивата на Министерството за правда потребно е да ги приложите следниве докази:

1. Договор за донација/спонзорство во 2 примероци
2. Уплатница за административни такси

Доколку поднесувате БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА (ПРИЛОГ 2 од правилникот), согласно членот 4 став (2) од Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности, кога примател на донација е Здружение или Фондација која се стекнала со статус на Организација од јавен интерес согласно Законот за здруженија и фондации или кога примател на донација е Здружение или Фондација која согласно основачкиот акт е основана за конкретна финансиска поддршка во врска со јавен интерес утврден со закон, потребно е приложено кон барањето да ги доставите следниве докази:

1. Основачкиот акт на примателот,
2. Решение за стекнување на статус на организација од јавен интерес,
3. Тековна состојба на примателот издадена од Централниот регистар на Република Македонија не постара од шест месеци,
4. Извод од уплатените средства на посебната трансакциска сметка на примателот на донацијата,
5. Писмена изјава заверена на нотар со која под полна материјална и кривична одговорност се изјавува дека нема склучено писмен договор со давателот на донацијата и
6. Уплатница за административни такси.

Со почит,
МИНИСТЕРTВО ЗА ПРАВДА