ВЕШТАЦИ

1.ПОВИК за уплата на членарина
16.01.2018, 855,59KB
2.И З В Е С Т У В А Њ Е од областа на МАТЕРИЈАЛНО, СМЕТКОВОДСТВЕНО И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ
25.12.2017, 182,27KB
3.И З В Е С Т У В А Њ Е од областа на МАТЕРИЈАЛНО, СМЕТКОВОДСТВЕНО И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ
25.12.2017, 182,27KB
4.И З В Е С Т У В А Њ Е од областа на МАТЕРИЈАЛНО, СМЕТКОВОДСТВЕНО И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ, ГЕОДЕЗИЈА и ЗЕМЈОДЕЛСТВО
25.12.2017, 182,71KB
5.Список на кандидати кои го положија теоретскиот дел од областа на ЗЕМЈОДЕЛСТВО
25.12.2017, 302,34KB
6.Список на кандидати кои го положија теоретскиот дел од областа на MAТЕРИЈАЛНО, СМЕТКОВОДСТВЕНО И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ
25.12.2017, 343,45KB
7.Список на кандидати кои го положија теоретскиот дел од областа на ГЕОДЕЗИЈА
25.12.2017, 305,52KB
8.И З В Е С Т У В А Њ Е за кандидатите од областа на ГРАДЕЖНИШТВО и СООБРАЌАЈ
21.12.2017, 174,50KB
9.И З В Е С Т У В А Њ Е
18.12.2017, 49,87KB
10.Список на кандидати кои го положија теоретскиот дел од облата на ГРАДЕЖНИШТВО
18.12.2017, 113,78KB
11.Список на кандидати кои го положиија теоретскиот дел од облата на СООБРАЌАЈ
18.12.2017, 134,39KB
12.ИЗВЕСТУВАЊЕ за испит за вештаци во декемвриска испитна сесија
08.12.2017, 21,56KB
13.Список на кандидатите кои ги исполнуват условите за полагање на стручен испит за вештак од областа на Сообраќај
07.12.2017, 267,04KB
14.Список на кандидатите кои ги исполнуват условите за полагање на стручен испит за вештак од областа на Градежништво
07.12.2017, 344,32KB
15.Список на кандидатите кои ги исполнуват условите за полагање на стручен испит за вештак од областа на Земјоделство
07.12.2017, 338,33KB
16.Список на кандидатите кои ги исполнуват условите за полагање на стручен испит за вештак од областа на МАТЕРИЈАЛНО, СМЕТКОВОДСТВЕНО И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ
07.12.2017, 341,75KB
17.Список на кандидатите кои ги исполнуват условите за полагање на стручен испит за вештак од областа на Шумарство
07.12.2017, 334,21KB
18.Список на кандидатите кои ги исполнуват условите за полагање на струшен испит за вештак од областа на Геодезија
07.12.2017, 342,18KB
19.Список на кандидатите кои ги исполнуват условите за полагање на стручен испит за вештак од областа на МАТЕРИЈАЛНО, СМЕТКОВОДСТВЕНО И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ -
07.12.2017, 274,00KB
20.БАРАЊЕ За пoлагање на стручен испит за вештак
07.11.2017, 306,05KB
21.ИЗВЕСТУВАЊЕ
07.11.2017, 512,84KB
22.ИЗВЕСТУВАЊЕ
03.10.2017, 43,59KB
23.Барање за лиценца за вешто лице
27.07.2017, 156,85KB
24.Програма за полагање на стручен испит за вештак од областа на сообраќајот
21.07.2016, 105,18KB
25.Програма за полагање на стручен испит од областа на архитектурата и градежништвото
21.07.2016, 76,14KB
26.Програма за полагање на стручен испит за вештак од областа на заштита на животната средина и екологијата
21.07.2016, 162,23KB
27.Програма за полагање на стручен испит за вештак од областа на економија
21.07.2016, 310,36KB
28.Програма за полагање на стручен испит за вештак од областа на геодезијата
21.07.2016, 106,66KB
29.Програма за полагање на стручен испит за вештак од областа на земјоделството
21.07.2016, 236,97KB
30.ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Набавка на услуга за подготовка испитни прашања за првиот и базите на практични примери за вториот дел на испитот за вештаци
24.06.2016, 165,54KB
  09.02.2018
  Министерството за правда ќе го менува Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер
  повеќе
 
  08.02.2018
  Министерот за правда г. Bilen Saliji одржа состанок со претставници на ВИНПРО III проектот
  повеќе
 
  02.02.2018
  Министерството за правда на РМ и Здружението на судиите на РМ, организираа стручна расправа за Законот за Судовите и законот За Судски Совет
  повеќе
 
  02.02.2018
  Jавна дебата по Предлог Законот за извршување и Предлог законот за нотаријат
  повеќе
 
  01.02.2018
  Министерот за правда, Билен Салији, денеска го пречека на протоколарна средба Комесарот за човекови права на Советот на Европа, г. Нилс Муижниекс
  повеќе
 
  26.01.2018
  Министерот за правда, г. Билен Салији, го пречека на средба извршниот директор на Граѓанската асоцијација МОСТ, г. Дарко Алексовски.
  повеќе
 
 
 

(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk

Почитувани граѓани,

При поднесување на БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ДАДЕНА ОДНОСНО ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА ИЛИ СПОНЗОРСТВО (ПРИЛОГ 1 од правилникот), до архивата на Министерството за правда потребно е да ги приложите следниве докази:

1. Договор за донација/спонзорство во 2 примероци
2. Уплатница за административни такси

Доколку поднесувате БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА (ПРИЛОГ 2 од правилникот), согласно членот 4 став (2) од Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности, кога примател на донација е Здружение или Фондација која се стекнала со статус на Организација од јавен интерес согласно Законот за здруженија и фондации или кога примател на донација е Здружение или Фондација која согласно основачкиот акт е основана за конкретна финансиска поддршка во врска со јавен интерес утврден со закон, потребно е приложено кон барањето да ги доставите следниве докази:

1. Основачкиот акт на примателот,
2. Решение за стекнување на статус на организација од јавен интерес,
3. Тековна состојба на примателот издадена од Централниот регистар на Република Македонија не постара од шест месеци,
4. Извод од уплатените средства на посебната трансакциска сметка на примателот на донацијата,
5. Писмена изјава заверена на нотар со која под полна материјална и кривична одговорност се изјавува дека нема склучено писмен договор со давателот на донацијата и
6. Уплатница за административни такси.

Со почит,
МИНИСТЕРTВО ЗА ПРАВДА