ВЕШТАЦИ

1.ИЗВЕСТУВАЊЕ за испит за вештаци во декемвриска испитна сесија
08.12.2017, 21,56KB
2.Список на кандидатите кои ги исполнуват условите за полагање на струшен испит за вештак од областа на Геодезија
07.12.2017, 342,18KB
3.Список на кандидатите кои ги исполнуват условите за полагање на стручен испит за вештак од областа на Шумарство
07.12.2017, 334,21KB
4.Список на кандидатите кои ги исполнуват условите за полагање на стручен испит за вештак од областа на Сообраќај
07.12.2017, 267,04KB
5.Список на кандидатите кои ги исполнуват условите за полагање на стручен испит за вештак од областа на МАТЕРИЈАЛНО, СМЕТКОВОДСТВЕНО И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ
07.12.2017, 341,75KB
6.Список на кандидатите кои ги исполнуват условите за полагање на стручен испит за вештак од областа на МАТЕРИЈАЛНО, СМЕТКОВОДСТВЕНО И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ -
07.12.2017, 274,00KB
7.Список на кандидатите кои ги исполнуват условите за полагање на стручен испит за вештак од областа на Земјоделство
07.12.2017, 338,33KB
8.Список на кандидатите кои ги исполнуват условите за полагање на стручен испит за вештак од областа на Градежништво
07.12.2017, 344,32KB
9.БАРАЊЕ За пoлагање на стручен испит за вештак
07.11.2017, 306,05KB
10.ИЗВЕСТУВАЊЕ
07.11.2017, 512,84KB
11.ИЗВЕСТУВАЊЕ
03.10.2017, 43,59KB
12.Барање за лиценца за вешто лице
27.07.2017, 156,85KB
13.Програма за полагање на стручен испит од областа на архитектурата и градежништвото
21.07.2016, 76,14KB
14.Програма за полагање на стручен испит за вештак од областа на земјоделството
21.07.2016, 236,97KB
15.Програма за полагање на стручен испит за вештак од областа на геодезијата
21.07.2016, 106,66KB
16.Програма за полагање на стручен испит за вештак од областа на сообраќајот
21.07.2016, 105,18KB
17.Програма за полагање на стручен испит за вештак од областа на заштита на животната средина и екологијата
21.07.2016, 162,23KB
18.Програма за полагање на стручен испит за вештак од областа на економија
21.07.2016, 310,36KB
19.ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Набавка на услуга за подготовка испитни прашања за првиот и базите на практични примери за вториот дел на испитот за вештаци
24.06.2016, 165,54KB
  11.12.2017
  Саљији – Раснач: Меморандум за соработка помеѓу министерствата за правда на Република Македонија и Република Латвија
  повеќе
 
  07.12.2017
  Обраќање на министерот за правда, Билен Саљији на денешната прес- конференција за Извештајот од увидот во функционалноста на информатичкиот систем
  повеќе
 
  07.12.2017
  Најава за прес- конференција
  повеќе
 
  05.12.2017
  Министерството за правда продолжува со транспарентно работење: на јавноста и се достапни нови документи, информации и податоци
  повеќе
 
  01.12.2017
  Брифинг со претставници на медиумите во Министерство за правда: Транспарентно и отчетно за прашања кои ја засегаат целокупната јавност
  повеќе
 
  01.12.2017
  Најава за брифинг со новинари и уредници
  повеќе
 
-->
 
 

(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk

Почитувани граѓани,

При поднесување на БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ДАДЕНА ОДНОСНО ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА ИЛИ СПОНЗОРСТВО (ПРИЛОГ 1 од правилникот), до архивата на Министерството за правда потребно е да ги приложите следниве докази:

1. Договор за донација/спонзорство во 2 примероци
2. Уплатница за административни такси

Доколку поднесувате БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА (ПРИЛОГ 2 од правилникот), согласно членот 4 став (2) од Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности, кога примател на донација е Здружение или Фондација која се стекнала со статус на Организација од јавен интерес согласно Законот за здруженија и фондации или кога примател на донација е Здружение или Фондација која согласно основачкиот акт е основана за конкретна финансиска поддршка во врска со јавен интерес утврден со закон, потребно е приложено кон барањето да ги доставите следниве докази:

1. Основачкиот акт на примателот,
2. Решение за стекнување на статус на организација од јавен интерес,
3. Тековна состојба на примателот издадена од Централниот регистар на Република Македонија не постара од шест месеци,
4. Извод од уплатените средства на посебната трансакциска сметка на примателот на донацијата,
5. Писмена изјава заверена на нотар со која под полна материјална и кривична одговорност се изјавува дека нема склучено писмен договор со давателот на донацијата и
6. Уплатница за административни такси.

Со почит,
МИНИСТЕРTВО ЗА ПРАВДА