Финансии

1.СПД Буџетски корисници 2016-637
04.12.2017, 142,30KB
2.ПРИХОДИ И РАСХОДИ во текот на годината - Биланс на приходите и расходите од 1 јануари до 31 декември 2016 година
04.12.2017, 269,52KB
3.ДЕ Буџетски корисници 2016-637
04.12.2017, 774,37KB
4.2016 МПР BU 696
04.12.2017, 269,80KB
5.ДЕ 631 МПР 2016
04.12.2017, 758,86KB
6.БУ 631 2016
04.12.2017, 276,12KB
7.БС 631 МПР 2016
04.12.2017, 276,68KB
8.СПД 631 МПР 2016
04.12.2017, 142,73KB
9.2016 МПР СПД 696
04.12.2017, 142,53KB
10.2016 МПР ДЕ 696
04.12.2017, 728,69KB
11.2016 МПР BS 696
04.12.2017, 374,98KB
12.БС Буџетски корисници 2016-637
04.12.2017, 266,54KB
13.ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ РЕВИЗИИ И АКТИВНОСТИТЕ НА ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА ЗА 2016 ГОДИНА
29.11.2017, 470,49KB
14.Извештај за планирани и потрошени средства по ставки (споредбен табеларен приказ) за 2016 година
29.11.2017, 562,66KB
15.Конечен извештај на овластен државен ревизор - сметка на основен буџет за 2011
28.11.2017, 3.885,97KB
16.Конечен извештај на овластен државен ревизор - сметка приходи наплатени органи за 2011
28.11.2017, 1.196,71KB
17.БУЏЕТ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА ЗА 2017 ГОДИНА („Службен весник на Република Македонија” бр. 191/2016 година)
24.11.2017, 167,02KB
18.ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА ЗА 2017 ГОДИНА („Службен весник на Република Македонија” бр. 109/2017 година)
24.11.2017, 171,48KB
  11.12.2017
  Саљији – Раснач: Меморандум за соработка помеѓу министерствата за правда на Република Македонија и Република Латвија
  повеќе
 
  07.12.2017
  Обраќање на министерот за правда, Билен Саљији на денешната прес- конференција за Извештајот од увидот во функционалноста на информатичкиот систем
  повеќе
 
  07.12.2017
  Најава за прес- конференција
  повеќе
 
  05.12.2017
  Министерството за правда продолжува со транспарентно работење: на јавноста и се достапни нови документи, информации и податоци
  повеќе
 
  01.12.2017
  Брифинг со претставници на медиумите во Министерство за правда: Транспарентно и отчетно за прашања кои ја засегаат целокупната јавност
  повеќе
 
  01.12.2017
  Најава за брифинг со новинари и уредници
  повеќе
 
-->
 
 

(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk

Почитувани граѓани,

При поднесување на БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ДАДЕНА ОДНОСНО ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА ИЛИ СПОНЗОРСТВО (ПРИЛОГ 1 од правилникот), до архивата на Министерството за правда потребно е да ги приложите следниве докази:

1. Договор за донација/спонзорство во 2 примероци
2. Уплатница за административни такси

Доколку поднесувате БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА (ПРИЛОГ 2 од правилникот), согласно членот 4 став (2) од Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности, кога примател на донација е Здружение или Фондација која се стекнала со статус на Организација од јавен интерес согласно Законот за здруженија и фондации или кога примател на донација е Здружение или Фондација која согласно основачкиот акт е основана за конкретна финансиска поддршка во врска со јавен интерес утврден со закон, потребно е приложено кон барањето да ги доставите следниве докази:

1. Основачкиот акт на примателот,
2. Решение за стекнување на статус на организација од јавен интерес,
3. Тековна состојба на примателот издадена од Централниот регистар на Република Македонија не постара од шест месеци,
4. Извод од уплатените средства на посебната трансакциска сметка на примателот на донацијата,
5. Писмена изјава заверена на нотар со која под полна материјална и кривична одговорност се изјавува дека нема склучено писмен договор со давателот на донацијата и
6. Уплатница за административни такси.

Со почит,
МИНИСТЕРTВО ЗА ПРАВДА