LIGJE TË MIRATUARA DHE TË PROPOZUARA / AMENDAMENTE TË MIRATUARA DHE TË PROPOZUARA TË KUSHTETUTËS

1.PROPOZIM-LIGJ për amnisti
15.01.2018, 0,00KB
2.PROPOZIM – LIGJI për përdorimin e gjuhëve
07.08.2017, 240,06KB
3.Ligj për kadastër të patundshmërive
25.04.2013, 489,63KB
4.Ligj për përgjegjësi civile për ofendim dhe shpifje
04.03.2013, 117,00KB
5.Ligj për qendra analitike – hulumtuese partiake
28.02.2013, 76,97KB
6.Ligji për të drejtat e Kryetarit të Republikës së Maqedonisë dhe familjes së tij pas pushimit të funksionit
27.02.2013, 41,06KB
7.Ligj për ekspertizë
25.02.2013, 143,50KB
8.Ligj për ndryshimin e Ligjit për Këshillin e prokurorëve publikë të Republikës së Maqedonisë
13.07.2011, 97,19KB
9.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Këshillin gjyqësor të Republikës së Maqedonisë
13.07.2011, 100,32KB
10.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kundërvajtje
13.04.2011, 47,00KB
11.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sport
12.04.2011, 66,00KB
12.Ligj për themelimin e Komisionit shtetëror për vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga marrëdhënia e punes në shkallë të dytë
11.04.2011, 90,50KB
13.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit penal
10.04.2011, 130,50KB
14.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për procedurë penale
09.04.2011, 49,00KB
15.Ligj për plotesimin e Ligjit për peng të kontraktuar
08.04.2011, 62,00KB
16.Ligj për ndryshimin e Ligjit për institucione
07.04.2011, 63,00KB
17.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për donacione dhe për sponsorime në veprimtaritë publike
06.04.2011, 66,50KB
18.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit pët kadastër të patundshmërive
05.04.2011, 96,50KB
19.LIGJ për shfuqizimin e Ligjit për kryerjen e autorizimeve nga organet republikane të administratës lidhur me futjen dhe shpërndarjen e mjeteve të huaja për komunikim masiv
10.03.2011, 26,50KB
20.Ligj për administrimin e procesuimit të lëndëve në gjykata
03.01.2011, 82,50KB
21.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për përmbarim
03.01.2011, 33,50KB
22.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për nëpunës shtetërorë
27.12.2010, 115,50KB
23.Ligj për ndryshimin e Ligjit për mbikëqyrje inspektuese
21.12.2010, 41,50KB
24.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kadastër të patundshmërive
14.12.2010, 100,00KB
25.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për të drejtën private ndërkombëtare
02.12.2010, 91,00KB
26.Ligj për regjistrim të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Republikën e Maqedonisë 2011
01.12.2010, 521,50KB
27.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për gjykata
18.11.2010, 155,50KB
28.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shërbim gjyqësor
17.11.2010, 175,50KB
29.Ligj për procedurë penale
16.11.2010, 2.666,00KB
30.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për konteste administrative
15.11.2010, 101,50KB
31.Ligj për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për këshillin gjyqësor të Republikës së Maqedonisë
12.11.2010, 330,50KB
32.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për buxhetin gjyqësor
11.11.2010, 54,50KB
33.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për të drejtën e të miturve
09.11.2010, 181,00KB
34.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për administrim me pronën e konfiskuar, dobinë pronësore dhe sendet e sekuestruaranë procedurë penale dhe kundërvajtëse
08.11.2010, 34,00KB
35.Ligj për ratifikimin e Konventës së Këshillit Evropian për mbrojtjen e fëmijëve nga eksploatimi seksual dhe keqtrajtimi seksual
06.11.2010, 5.764,50KB
36.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale
05.11.2010, 158,50KB
37.Ligj për bashkëpunim ndërkombëtar në materien penale
04.11.2010, 506,00KB
38.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për procedurë kontestimore
03.11.2010, 271,50KB
39.Ligj për vlerësim
01.11.2010, 262,00KB
40.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për rrogat e anëtarëve të Këshillit të prokurorëve publikë të Republikës së Maqedonisë
20.07.2010, 41,50KB
41.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për rrogat e prokurorëve publikë
20.07.2010, 41,50KB
42.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për rrogat e gjykatësve
20.07.2010, 42,00KB
43.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për rrogat e anëtarëve të Këshillit gjyqësor të Republikës së Maqedonisë
20.07.2010, 41,00KB
44.Ligj për ndryshimin e Ligjit për përmbarim
03.07.2010, 25,00KB
45.Ligj për Akademinë për gjykatës dhe prokurorë publikë
02.07.2010, 236,50KB
46.Ligj për ndryshimin e Ligjit për përmbarim
15.05.2010, 26,00KB
47.Ligj për ndryshimin e Ligjit për rrogat e gjykatësve
14.05.2010, 41,00KB
48.Ligj për ndryshimin e Ligjit për rrogat e prokurorëve publikë
14.05.2010, 41,50KB
49.Ligj për ndryshimin e Ligjit për rrogat e anëtarëve të Këshillit gjyqësor të Republikës së Maqedonisë
14.05.2010, 41,50KB
50.Ligj për ndryshimin e Ligjit për rrogat e anëtarëve të Këshillit të prokurorëve publikë të Republikës së Maqedonisë
14.05.2010, 41,50KB
51.LIGJ për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për zbatimin e sanksioneve
26.04.2010, 133,50KB
52.Ligj për shoqata dhe fondacione
16.04.2010, 360,50KB
53.Ligj për nëpunës publikë
16.04.2010, 216,50KB
54.Ligj për mbikëqyrje inspektuese
13.04.2010, 267,00KB
55.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për përmbarim
13.04.2010, 207,00KB
56.Ligj për ndryshimin e Ligjit për nëpunës shtetërorë
12.04.2010, 40,50KB
57.Ligj për provimin e jurisprudencës
25.01.2010, 104,00KB
58.Ligj për plotësimin e Ligjit për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë
25.01.2010, 51,00KB
59.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për qasje të lirë te informatat me karakter publik
15.01.2010, 117,00KB
60.Ligj për ndihmë juridike falas
30.12.2009, 185,00KB
61.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit përmarrëdhëniet obliguese
30.12.2009, 61,50KB
62.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit përrrogat e gjykatësve
23.12.2009, 54,00KB
63.Ligj për rrogat e prokurorëve publikë
23.12.2009, 78,50KB
64.Ligj për rrogat e anëtarëve të Këshillit gjyqësor të Republikës së Maqedonisë
19.11.2009, 64,00KB
65.Ligj për rrogat e anëtarëve të Këshillit të prokurorëve publikë të Republikës së Maqedonisë
19.11.2009, 65,50KB
66.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për noteri
19.11.2009, 48,00KB
67.Ligj për stemën e Republikës së Maqedonisë
17.11.2009, 228,00KB
68.Ligj për taksat gjyqësore
14.09.2009, 428,50KB
69.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ndërmjetësim
14.09.2009, 111,50KB
70.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për parandalimin e konfliktit të interesave
14.09.2009, 107,50KB
71.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për avokatin e popullit
14.09.2009, 55,50KB
72.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit penal
14.09.2009, 447,50KB
73.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për financimin e partive politike
31.07.2009, 60,00KB
74.Ligj për plotësimin e Ligjit për procedurë kontestimore
03.07.2009, 41,00KB
75.LIGJ për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për përmbarim
03.07.2009, 96,50KB
76.Ligj për ndryshimin e Ligjit për marrëdhënet obligative
30.06.2009, 40,00KB
77.Ligj për plotësimin e Ligjit për procedurë penale
29.05.2009, 41,00KB
78.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për evidencën amë
29.05.2009, 46,50KB
79.Ligj për zbatimin e vendimeve të Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut
29.05.2009, 115,50KB
80.Ligj për përfaqësimin e Republikës së Maqedonisë para Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut
29.05.2009, 110,00KB
81.LIGJ për ratifikimin e Marrëveshjes për bashkëpunim ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Eurodrejtësisë (EUROJUST)
16.04.2009, 2.866,00KB
82.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për falje
28.01.2009, 61,00KB
83.Ligj për ndryshimin e Ligjit për shërbimin gjyqësor
15.01.2009, 47,50KB
84.Ligji për ndryshimin e Ligjit për deputetë
23.12.2008, 40,00KB
85.Ligj për ndryshimin e Ligjit për të drejtën e të miturve
23.12.2008, 39,00KB
86.Ligj për plotësimin e Ligjit për financimin e partive politike
22.12.2008, 40,00KB
87.Ligj për plotësimin e Ligjit për parandalimin e korrupsionit
22.12.2008, 40,00KB
88.LIGJ për ndryshimin e Ligjit për pagat e gjykatësve
22.12.2008, 40,00KB
89.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit penal
31.10.2008, 57,00KB
90.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit zgjedhor
24.09.2008, 207,59KB
91.Ligj për ndryshimin e Ligjit për prokurorinë publike
02.09.2008, 49,00KB
92.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për procedurë kontestimore
01.09.2008, 71,00KB
93.Ligj për ndryshimin e Ligjit për përdorimin e stemës, flamurit dhe himnit të Republikës së Maqedonisë
01.09.2008, 49,00KB
94.Ligj për lobim
27.08.2008, 106,00KB
95.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për avokaturën
27.08.2008, 48,50KB
96.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale
01.08.2008, 293,50KB
97.Ligj për shërbimin gjyqësor
25.07.2008, 280,50KB
98.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për evidencën e amzës
25.07.2008, 59,00KB
99.Ligj për menaxhimin me pronën e konfiskuar, me përfitimin pronësor dhe me sendet e konfiskuara në procedurën penale dhe kundërvajtëse
25.07.2008, 182,75KB
100.Ligj për avancimin dhe mbrojtjen e të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive që janë më pak se 20% të popullatës në Republikën e Maqedonisë
17.07.2008, 92,50KB
101.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit mbi pronësinë dhe të drejtat e tjera sendore
16.07.2008, 59,00KB
102.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për noteri
10.07.2008, 103,64KB
103.Ligj për vulën e Republikës së Maqedonisëdhe vulat e organeve shtetërore të Republikës së Maqedonisë
10.07.2008, 49,00KB
104.Ligj për ndryshimin e Ligjit për qasje të lirë te informatat me karakter publik
10.07.2008, 48,00KB
105.Ligj për ndryshimin e Ligjit për financimin e partive politike
10.07.2008, 48,00KB
106.LIGJ për ndryshimin e Ligjit për donacione dhe për sponsorime në veprimtaritë publike
10.07.2008, 48,50KB
107.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Procedurë Penale
08.07.2008, 84,50KB
108.Ligj për veprim ndaj parashtresave dhe propozimeve
06.07.2008, 93,00KB
109.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për gjykata
11.03.2008, 71,50KB
110.Ligj për plotësimin e Ligjit për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë
30.01.2008, 50,50KB
111.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për parandalimin e korrupsionit
16.01.2008, 50,50KB
112.Ligj për procedurën jashtëkontestimore
11.01.2008, 384,27KB
113.LIGJ për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për partitë politike
04.01.2008, 48,50KB
114.Ligj për Këshillin e prokurorëve publikë të Republikës së Maqedonisë
12.12.2007, 232,50KB
115.Ligj për Komitetin për marrëdhënie ndërmjet bashkësive
12.12.2007, 88,00KB
116.Ligj për plotësimin e Ligjit për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë
26.09.2007, 50,00KB
117.Ligj për pozitën juridike të kishës, bashkësisë fetare dhe grupit religjioz
20.09.2007, 114,50KB
118.Ligj për rrogat e gjyqtarëve
14.09.2007, 94,50KB
119.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për pengun e kontraktuar
12.07.2007, 182,00KB
120.Ligj për avokatinë shtetërore
12.07.2007, 125,00KB
121.Ligj për sigurimin e kërkesave
07.07.2007, 240,00KB
122.Ligj për të drejtën ndërkombëtare private
05.07.2007, 384,00KB
123.Ligj për të drejtën e të miturve
04.07.2007, 371,91KB
124.Ligj për bashkëpunim ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe gjykatës ndërkombëtare penale për ndjekjen e personave përgjegjës për cenime serioze
13.06.2007, 200,00KB
125.Ligj për pengimin e konfliktit të interesave
05.06.2007, 130,00KB
126.Ligj për noteriat
20.04.2007, 378,65KB
127.LIGJ për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shoqatat e qytetarëve dhe fondacionet
09.03.2007, 73,50KB
128.LIGJ për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për avokati
09.03.2007, 57,00KB
129.LIGJ për ndryshimin e Ligjit për ndërmjetësim
23.02.2007, 40,00KB
130.Ligj për plotësimin e Ligjit për përmbarim
07.12.2006, 38,00KB
131.LIGJ për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për pengimin e korrupsionit
15.05.2006, 120,50KB

Ligje në procedurë në Kuvend

1.PROPOZIM – LIGJ për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për menaxhim me pronë të konfiskuar, dobi pronësore dhe sende të marra në procedurë penale dhe kundërvajtëse
18.07.2013, 839,45KB
2.PROPOZIM-LIGJ për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për taksa gjyqësore, me procedurë të shkurtuar
18.07.2013, 323,34KB
  16.03.2018
  Takim informativ në lidhje me thirrjen për Projekt propozime për Grant Projekt IPA 2014 “Forcimi i ndikimit të shoqërisë civile për reforma efektive
  më shumë
 
  16.03.2018
  Ministri i Drejtësisë Bilen Saliji mori pjesë në hapjen e punimeve të Forumit të Pestë Rajonal për Sundimin e së Drejtës në Evropën Juglindore
  më shumë
 
  07.03.2018
  Reformat e Ministrisë së Drejtësisë sipas planit 3-6-9
  më shumë
 
  06.03.2018
  Dorëzimi i Licencave të para për trajnues të ndërmjetësuesve
  më shumë
 
  06.03.2018
  Pritet marrëveshje me Kazakistanin për ekstradimin e të dënuarve
  më shumë
 
  02.03.2018
  Reforma të dukshme të Ministrisë së Drejtësisë konform kërkesave të BE-së dhe NATO-s
  më shumë
 
 
 

(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk

Почитувани граѓани,

При поднесување на БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ДАДЕНА ОДНОСНО ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА ИЛИ СПОНЗОРСТВО (ПРИЛОГ 1 од правилникот), до архивата на Министерството за правда потребно е да ги приложите следниве докази:

1. Договор за донација/спонзорство во 2 примероци
2. Уплатница за административни такси

Доколку поднесувате БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА (ПРИЛОГ 2 од правилникот), согласно членот 4 став (2) од Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности, кога примател на донација е Здружение или Фондација која се стекнала со статус на Организација од јавен интерес согласно Законот за здруженија и фондации или кога примател на донација е Здружение или Фондација која согласно основачкиот акт е основана за конкретна финансиска поддршка во врска со јавен интерес утврден со закон, потребно е приложено кон барањето да ги доставите следниве докази:

1. Основачкиот акт на примателот,
2. Решение за стекнување на статус на организација од јавен интерес,
3. Тековна состојба на примателот издадена од Централниот регистар на Република Македонија не постара од шест месеци,
4. Извод од уплатените средства на посебната трансакциска сметка на примателот на донацијата,
5. Писмена изјава заверена на нотар со која под полна материјална и кривична одговорност се изјавува дека нема склучено писмен договор со давателот на донацијата и
6. Уплатница за административни такси.

Со почит,
МИНИСТЕРTВО ЗА ПРАВДА