16.11.2017
  Takim i Këshillit për reforma në sektorin e gjyqësorit
  më shumë
 
  15.11.2017
  Thirrje për pjesëmarrje në diskutim publik në lidhje me draft tekstin e Propozim Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e denoncu
  më shumë
 
  07.11.2017
  Ministri i Drejtësisë Saliji mori pjesë në Promovimin e Matricës për matjen e performancës në gjyqësi
  më shumë
 
  04.11.2017
  Ministri Saliji mori pjesë në prezantimin e Raportit për bashkëpunim ndërmjet Akademisë për Gjykatës dhe Prokurorë Publik dhe Akademisë Franceze
  më shumë
 
  02.11.2017
  Ministri i Drejtësisë Saliji në Punëtorinë Ndërkombëtare Gjyqësore në Ohër
  më shumë
 
  02.11.2017
  Përfundoi Projekti IPA Tvining “Përforcimi i qeverisjes së të drejtës” i financuar nga Bashkimi Evropian
  më shumë
 
-->
 
 

(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk

Почитувани граѓани,

При поднесување на БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ДАДЕНА ОДНОСНО ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА ИЛИ СПОНЗОРСТВО (ПРИЛОГ 1 од правилникот), до архивата на Министерството за правда потребно е да ги приложите следниве докази:

1. Договор за донација/спонзорство во 2 примероци
2. Уплатница за административни такси

Доколку поднесувате БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА (ПРИЛОГ 2 од правилникот), согласно членот 4 став (2) од Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности, кога примател на донација е Здружение или Фондација која се стекнала со статус на Организација од јавен интерес согласно Законот за здруженија и фондации или кога примател на донација е Здружение или Фондација која согласно основачкиот акт е основана за конкретна финансиска поддршка во врска со јавен интерес утврден со закон, потребно е приложено кон барањето да ги доставите следниве докази:

1. Основачкиот акт на примателот,
2. Решение за стекнување на статус на организација од јавен интерес,
3. Тековна состојба на примателот издадена од Централниот регистар на Република Македонија не постара од шест месеци,
4. Извод од уплатените средства на посебната трансакциска сметка на примателот на донацијата,
5. Писмена изјава заверена на нотар со која под полна материјална и кривична одговорност се изјавува дека нема склучено писмен договор со давателот на донацијата и
6. Уплатница за административни такси.

Со почит,
МИНИСТЕРTВО ЗА ПРАВДА