18.01.2018
  Takim me kryetarin e Sindikatës së të punësuarve në administratë, organet e jurisprudencës dhe organizatave joqeveritare të Republikës së Maqedonisë
  më shumë
 
  25.12.2017
  Debat për ligjshmërinë e kornizës institucionale të sistemit zgjedhor
  më shumë
 
  20.12.2017
  NJOFTIM PËR DËRGIMIN E PROPOZIMEVE SIÇ U VENDOS GJATË DISKUTIMIT PUBLIK MBI LIGJIN PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK
  më shumë
 
  20.12.2017
  Ministri i Drejtësisë Saliji sot priti në takim Kryetarin dhe anëtarët e bordit për monitorimin dhe vlerësimin e cilësisë së punës së ndërmjetësimit
  më shumë
 
  19.12.2017
  Ministri Saliji mori pjesë në diskutim publik mbi Ligjin për qasje të lirë në informacione me karakter publik
  më shumë
 
  19.12.2017
  Takimi i Këshillit për reforma në sektorin e gjyqësorit
  më shumë
 
 
 

(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk

Почитувани граѓани,

При поднесување на БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ДАДЕНА ОДНОСНО ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА ИЛИ СПОНЗОРСТВО (ПРИЛОГ 1 од правилникот), до архивата на Министерството за правда потребно е да ги приложите следниве докази:

1. Договор за донација/спонзорство во 2 примероци
2. Уплатница за административни такси

Доколку поднесувате БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА (ПРИЛОГ 2 од правилникот), согласно членот 4 став (2) од Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности, кога примател на донација е Здружение или Фондација која се стекнала со статус на Организација од јавен интерес согласно Законот за здруженија и фондации или кога примател на донација е Здружение или Фондација која согласно основачкиот акт е основана за конкретна финансиска поддршка во врска со јавен интерес утврден со закон, потребно е приложено кон барањето да ги доставите следниве докази:

1. Основачкиот акт на примателот,
2. Решение за стекнување на статус на организација од јавен интерес,
3. Тековна состојба на примателот издадена од Централниот регистар на Република Македонија не постара од шест месеци,
4. Извод од уплатените средства на посебната трансакциска сметка на примателот на донацијата,
5. Писмена изјава заверена на нотар со која под полна материјална и кривична одговорност се изјавува дека нема склучено писмен договор со давателот на донацијата и
6. Уплатница за административни такси.

Со почит,
МИНИСТЕРTВО ЗА ПРАВДА