Ekspertë nga fusha e mbrojtjes së të drejtave te autorit dhe të drejtave tjera te aferta dhe te drejta te pronesise intelektuale

1.PROGRAMIN për dhënien e provimit profesional për ekspert në fushën e mbrojtjes të së drejtës autoriale dhe të drejtve tjera të përafërta
03.10.2013, 0,00KB
  12.09.2017
  Prezantim publik i Draft – Strategjisë për reformat në sektorin e gjyqësorit me Planin e Veprimit për periudhën 2017 - 2021
  më shumë
 
  11.09.2017
  Ministri i Drejtësisë, Bilen Saliji vizitoi INK Idrizovë
  më shumë
 
  06.09.2017
  Në hapësirat e Ministrisë së Drejtësisë u mbajt takimi i katërt i Këshillit për reformën e sektorit gjyqësor
  më shumë
 
  29.08.2017
  Takim koordinues me të gjithë institucionet përkatëse, organizatat dhe shoqatat si dhe me grupin e punës në lidhje me Strategjinë për reforma
  më shumë
 
  18.08.2017
  Në hapsirat e Ministrisë së drejtësisë u mbajtë takimi i dytë i anëtarëve të Këshillit për reforma në sektorin e gjyqësorit
  më shumë
 
  09.08.2017
  Ministri I drejtësisë z.Saliji priti në takim protokolarë Ambasadorin e Italisë në Shkup z.Karlo Romeo
  më shumë
 
 
 

(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk

Почитувани граѓани,

При поднесување на БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ДАДЕНА ОДНОСНО ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА ИЛИ СПОНЗОРСТВО (ПРИЛОГ 1 од правилникот), до архивата на Министерството за правда потребно е да ги приложите следниве докази:

1. Договор за донација/спонзорство во 2 примероци
2. Уплатница за административни такси

Доколку поднесувате БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА (ПРИЛОГ 2 од правилникот), согласно членот 4 став (2) од Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности, кога примател на донација е Здружение или Фондација која се стекнала со статус на Организација од јавен интерес согласно Законот за здруженија и фондации или кога примател на донација е Здружение или Фондација која согласно основачкиот акт е основана за конкретна финансиска поддршка во врска со јавен интерес утврден со закон, потребно е приложено кон барањето да ги доставите следниве докази:

1. Основачкиот акт на примателот,
2. Решение за стекнување на статус на организација од јавен интерес,
3. Тековна состојба на примателот издадена од Централниот регистар на Република Македонија не постара од шест месеци,
4. Извод од уплатените средства на посебната трансакциска сметка на примателот на донацијата,
5. Писмена изјава заверена на нотар со која под полна материјална и кривична одговорност се изјавува дека нема склучено писмен договор со давателот на донацијата и
6. Уплатница за административни такси.

Со почит,
МИНИСТЕРTВО ЗА ПРАВДА