Сектор за општи работи
Раководител на сектор:

Контакт телефон: 3116648, локал:  

e-mail: @mjustice.gov.mk

 Во Секторот за преводи и архивско работење се вршат работи од делокругот на Министерството што се однесуваат на јавни набавки, преводи, лекторирање и јазична редакција, техничка и стручна поддршка, архивско работење.

Работите од делокругот на Секторот се извршуваат преку:

 • Одделение за  јавни набавки.
 • Одделение за преводи, лекторирање и јазична редакција;
 • Одделение за општи работи;
 • Одделение за архивско работење.

 

Одделение за јавни набавки


Во Одделението за  јавни набавки се вршат следните работи и задачи:

 • следење и примена на законската регулатива од областа на јавните набавки;
 • подготовка на интерни акти/процедури за јавни набавки;
 • координација на потребите за јавни набавки во Министерството и подготовка на годишен план за јавни набавки;
 • следење на извршувањето на годишниот план за јавни набавки;
 • подготвувка на решенија/одлуки за јавна набавка и договори и барања согласности за јавни набавки;
 • подготовка на огласи за јавни набавки и тендерска документација;
 • водење евиденции на јавните набавки што се вршат во Министерството по видови на постапки и евиденции на другите набавки по видови;
 • изготвување договори за јавните набавки;
 • изготвување и следење на реализацијата на порачките согласно склучените договори за јавни набавки. 


Одделение за преводи, лекторирање и јазична редакција


 Во Одделението за преводи, лекторирање и јазична редакција се вршат следните работи и задачи :

 • лекторирање и јазична редакција при изготвувањето на законски проекти, други прописи и акти;
 • вршење на преводи на текстови на правни акти и информативни и други материјали од англиски јазик и други светски јазици на македонски јазик и обратно и водење на регистар на преводите;
 • вршење на преводи на текстови на правни акти и информативни и други материјали од албански јазик на македонски јазик и обратно.


Одделение за општи работи и поддршка


 Во Одделението за општи работи и поддршка се вршат следните работи и задачи:

 • правна поддршка на секторите
 • техничка поддршка;
 • остварување на правото за слободен пристап до информации;
 • следење на порталот uslugi.gov.mk и Граѓанскиот дневник 
 • ажурно чување и водење на библиотеката и библиотечниот фонд.


Одделение за архивско работење


 Во Одделението за архивско работење се вршат следните работи и задачи:

 • архивирање на предметите;
 • ништење на извлечниот материјал по истекот на утврдените рокови за негово чување;
 • изготвува попис на архивска граѓа од трајна вредност, која во средена состојба му се предава на надлежниот архив.