Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РМ„ бр.13/06, 86/08 и 6/10) Министерството за правда  ја објавува следната

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД  ЈАВЕН  КАРАКТЕР 

 

 1. Сектор за правосудството
  • Кривичен законик
  • Закон за кривична постапка
  • Закон за заштита на сведоци
  • Закон за сопственост и други стварни права
  • Закон за облигационите односи
  • Закон за парничната постапка
  • Закон за вонпарнична постапка
  • Закон за управување со конфискуван имот
  • Закон за вештачења
  • Закон за процена
  • Закон за судовите
  • Закон за Судскиот совет на Република Македонија
  • Закон за јавното обвинителство
  • Закон за Советот на јавни обвинители на Република Македонија
  • Закон за судскиот буџет
  • Закон за судска служба
  • Закон за управување со движење на предметите во судовите
  • Закон за платите на судиите
  • Закон за платите на јавните обвинители
  • Закон за платите на членовите на Судскиот совет на Република Македонија
  • Закон за платите на членовите на Советот на јавни обвинители на Република Македонија
  • Закон за Академија за судии и јавни обвинители
  • Закон за правосудниот испит
  • Подзаконски акти од областа на правосудството
  • Испит за судски преведувачи
  • Испит за вештаци
  • Примена на мерката конфискација и казната забрана на вршење професија, должност и дејност
 2. Сектор за надзор на работата на извршителите и нотарите
  • Закон за нотаријат
  • Закон за извршители
  • Закон за медијација
  • Подзаконски акти од област на нотаријат, извршување и медијација
  • Нотарски испит
  • Испит за извршители
  • Обука за медијатори
  • Конкурси за именување на извршители и нотари
  • Листи на нотари, извршители и медијатори
  • Листа на извршители кои примаат на пракса дипломирани правници за кандидати за полагање на испит за извршители
 3. Сектор за меѓународна правна помош
  • договори за правна помош во граѓанска и кривична материја
 4. Сектор за бесплатна правна помош и политички систем
  • Закон за бесплатна правна помош
  • Регистар на адвокати за бесплатна правна помош
  • Регистар на овластени здруженија за претходна правна помош
  • Годишен извештај за примена на Законот за бесплатна правна помош
  • Изборен законик
  • Закон за политички партии
  • Закон за финансирање на политички партии
  • Закон за партиски истражувачко
  • аналитички центри
  • Закон за здруженија и фондации
  • Закон за донации и спонзорства во јавните дејности
  • Закон за судир на интереси
  • Закон за спречување на корупцијата
  • Закон за употреба на грбот, знамето и химната
  • Закон за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните
  • Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер
  • Закон за заштита на лични податоци
  • Закон за правата на претседателот на Република Македонија и неговото семејство по престанување на функцијата
  • Закон за правната положба на црква, верска заедница и религиозна група
  • Закон за лобирање
  • Закон за спорт
  • Закон за унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението во Република Македонија
  • Закон за Владата на РМ
  • Подзаконски акти кои произлегуваат од наведените закони
 5. Секотр ЕУ
  • Активности што произлегуваат од процесот на пристапување кон ЕУ
  • Проекти: ИПА; ТАИЕКС
 6. Сектор за меѓународна правна соработка
  • Човекови права
  • Соработка со НАТО
  • Активности против корупција
 7. Сектор за човечки ресурси, стратешко планирање и креирање политики
  • Правилник за внатрешна организација на МП
  • Правилник за систематизација на работни места во МП
  • Стратешки план
  • Човечки ресурси
 8. Сектор за финансиски прашања
  • Информации во врска со извршување на буџет
  • Информации во врска со јавни набавки
 9. Информатички и комуникациски технологии
  • ИКТ проекти
 10. Биро за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур
  • Закон за извршување на одлуките на ЕСЧП
  • Застапување на РМ пред ЕСЧП
  • Пресуди и одлуки на ЕСЧП

Министерството за правда согласно член 8 Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РМ„ бр.13/06, 86/08 и 6/10)  за службено лице за посредување со информации од јавен карактер ја определи: Убавка Матевска Скаловска.

Граѓаните на Република Македонија можат да добијат информација од јавен карактер што ја изготвило или со која располага Министерството за правда со пополнување на - Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое може да го добијат во архивата на Министерството или да го симнат тука. 

Барањето за информација може да се достави во писмена форма на адресата на Министерството за правда - ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 9, 1000 Скопје, на e-mail: umatevska@mjustice.gov.mk

Граѓаните може да се информираат за  сите прашања од нивен интерес што се поврзани со правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и на телефон: (02) 3 116 123 л. 137.  

 

 
 

(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk