Në bazë të nenit 9 të Ligjit mbi Qasjen e Lirë deri te Informatat me karakter Publike ("Gazeta Zyrtare" br.13/06, 86/08 dhe 6/10) Ministria e Drejtësisë publikon:0

LISTËN E INFORMIMATAVE ME KARAKTER PUBLIKË  

 

  1. Departamenti i Drejtësisë;

    

  • Kodi Penal;
  • Ligji për procedurë Penale;
  • Ligji për Mbrojtjen e Dëshmitarëve;
  • Ligji për pronësi dhe të drejta të tjera pronësore;
  • Ligji mbi Procedurën Civile;
  • Ligji mbi procedurat gjyqësore;
  • Ligji mbi Menaxhimin e pronës së konfiskuar;
  • Ligji për ekspertë;
  • Ligji për vlerësues;
  • Ligji për gjykatat;
  • Ligji për Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë;
  • Ligji për Prokurorinë Publike;
  • Ligji për Këshillin i Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë;
  • Ligji për buxhetin Gjyqësor;
  • Ligji për shërbimin Gjyqësor;
  • Ligji për Menaxhimin e rasteve lëvizëse gjyqësore;
  • Ligji për pagat e gjyqtarëve;
  • Ligji për pagat e prokurorëve;
  • Ligji për pagat e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë;
  • Ligji për pagat e anëtarëve të Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë;
  • Ligji për Akademinë për Gjyqtarë dhe Prokurorë;
  • Ligji për provimin e jurisprudencës;
  • Aktet nënligjore në fushën e gjyqësorit;
  • Provimi për përkthyesit gjyqësor;
  • Provimit për ekspertët;
  • Pranimi i kërkesës për konfiskimin, kapjen dhe ndalimin e kryerjes së detyrës përgjegjësisë, dhe aktivitetit;

  2. Departamenti për Mbikëqyrjen e përmbarueseve dhe noterëve;

  • Ligji për Noter atin;
  • Ligjit për Përmbarues;
  • Ligji për Ndërmjetësim;
  • Aktet nënligjore në fushën e noterisë, ndërmjetësimit dhe ndërmjetësimit;
  • Provimi për Noter;
  • Provimi për përmbarues;
  • Trajnimet për ndërmjetësues;
  • Konkursi për emërimin e noterëve dhe përmbaruesve;
  • Listat e noterëve, përmbaruesve dhe ndërmjetësuesve;
  • Lista e përmbarueseve të cilët i pranojnë kandidatët-juristë të diplomuar të kryejnë praktikën juridike për të fituar të drejtën e dhënies së provimit të përmbaruesit;

  3. Sektori për Ndihmë Juridike Ndërkombëtare marrëveshje për ndihmë juridike në çështjet civile dhe penale;

  • Sektori për ndihmë juridike falas dhe sistemit politik;

  4. Ligji për ndihmë juridike falas;

  • Regjistri i avokatëve për ndihmë juridike falas;
  • Regjistri i shoqërive të autorizuara për ndihmë paraprake juridike falas;
  • Raporti vjetor mbi zbatimin e Ligjit për Ndihmën Juridike Falas;
  • Kodi Zgjedhor;
  • Ligji për partitë politike;
  • Ligji për financimin e partive politike;
  • Ligji për hulumtimet partiake;
  • Qendrat analitike;
  • Ligji për Fondacionet dhe Shoqatat;
  • Ligji për sponsorizim dhe donacion të veprimtarive publike;
  • Ligji mbi Konfliktin e Interesave;
  • Ligji për Parandalimin e Korrupsionit;
  • Ligji për përdorimin e flamurit, himnit dhe stemës;
  • Ligji për referendum dhe formave të tjera të revoltës së drejtpërdrejtë të qytetarëve;
  • Ligji mbi qasjen e lirë deri te informatat me karakter publik;
  • Ligji për mbrojtjen e të dhënave Personale;
  • Ligji mbi të Drejtat e Presidentit të Republikës së Maqedonisë dhe familjen e tij pas përfundimit të mandatit;
  • Ligji për qasje të drejtë të kishave, bashkësive fetare dhe grupeve religjioze;
  • Ligji për lobim;
  • Ligji për sport;
  • Ligji për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të pakicave të popullsisë së Maqedonisë të cilat janë më pak se 20% ;
  • Ligji për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë;
  • Aktet nënligjore të cilat dalin nga ligjet e lartpërmendura;

  5. Sektori i BE-së;

  • Aktivitetet që rrjedhin nga procesi i anëtarësimit në BE;
  • Projektet: TIA TAIEKS;

  6. Departamenti për bashkëpunim juridik ndërkombëtar;

  • Të drejtat e njeriut;
  • Bashkëpunimi me NATO-n
  • Aksioni kundër korrupsionit;

  7. Departamenti i burimeve njerëzore, planifikimi, krijimi i politikave strategjike;

  • Rregullorja për organizimin e brendshëm të MD;
  • Rregullorja për punë në MD;
  • Plani Strategjik;
  • Resurset njerëzore;

  8. Departamenti i çështjeve financiare;

  • Informata mbi ekzekutimin e buxhetit;
  • Informacion mbi të hyrat publike;

  9. Teknologjitë informative dhe të komunikimit;

  • Projektet e TIK-ut;

  10. Zyra e avokaturës së Republikës së Maqedonisë në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut në Strasburg;

  • Ligji mbi ekzekutimin e vendimeve GJEDNJ;
  • Përfaqësimi i RM para GJEDNJ-së;
  • Aktgjykimet dhe vendimet e GJEDNJ

  Ministria e Drejtësisë në bazë të nenit 8  Ligji për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik("Gazeta Zyrtare" br.13/06, 86/08 dhe 6/10) për personat zyrtar për ndërmjetësimin e informatave me karakter publik e ka caktuar : Убавка Матевска Скаловска.   

  Qytetarët e Republikës së Maqedonisë Informacionet me karakter publik të cilat i ka në disponim Ministria e Drejtësisë, mund t’i marrin me plotësimin e kërkesës për qasje deri te informatat me karakter publikë, e cila gjendet në arkivat e Ministrisë, ose ta shkarkojnë nga faqja jonë.

  Kërkesa për informata mund të paraqitet me shkrim në adresën e Ministrisë së Drejtësisë - - rr. "Dimitrie Cupovski" nr. 9, 1000 Shkup, e-mail: umatevska@mjustice.gov.mk

  Qytetarët mund të informohen për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me interesin e tyre drejtë e qasjes së lirë deri te informatat me karakter publikë edhe përmes telefonit: (02) 3 116 123 lokal. 137.  

 
 

(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk