Почитувани,

Договорниот орган: Министерство за правда, со адреса на Ул. "Димитрие Чуповски" бр.9, телефон   за   контакт   02/   3113-190   локал   136,   факс   02/3116-002   електронска   пошта mminivska@mjustice.gov.mk, nkamili@mjustice.gov.mk, лице за контакт кај договорниот орган за тендерска документација е Марина Миновска и Насер IZамили, има потреба од Набавка и испорака на канцелариски материјали за потребите на Подрачните одделенија на Министерство за правда.

За таа цел, договорниот орган спроведува постапка за доделување на договор за јавна набавка на стоки со постапка со барање за прибирање на понуди, во согласност со член 100, став 3, алинеа 1 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 136/2007,  130/08,  97/2010,  53/2011,  185/2011,  15/2013,  148/2013,  28/2014,  43/2014,  130/2014,
180/2014, 78/2015, 192/2015 и 97/2016), за што објави оглас број 21/2016.

Ве молиме да ја поднесете понудата за горенаведениот предмет на договорот за јавна набавка најдоцна до    во 10.00 часот (по локално време).
Понудите  се  поднесуваат  преку  ЕСЈН  достапен  преку  следнава  веб  адреса:

https://www.e-nabavki.gov.mk

Понудата која е поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на понудите нема да биде примена во ЕСЈН, односно ќе биде автоматски отфрлена за што и договорниот орган и економскиот оператор 1<.е бидат известени и истата нема да се прикаже при отворање на понудите.