И З В Е С Т У В А Њ Е

 

Се известуваат кандидатите од областа на Сообраќајот, Земјоделство и Шумарство кои го положија Теоретскиот дел за стручен испт за вештак во Априлска сесија 2018 година, Практичниот дел ќе се одржи на ден: 08.06.2018 година од 08.30 – 10.30 часот во компјутерските простори на Правен Факултет Јустиниан Први во Скопје.

СООБРАЌАЈ

1.        Андреевски Зоран

2.       Антиќ Бојан

3.       Минова Даниела

4.      Наумоски Александар

5.       Саздов Зоран

6.       Симјановски Наум

7.       Стоименов Ивица

ЗЕМЈОДЕЛСТВО

1.        Аневски Миле

2.       Митревски Стевче

ШУМАРСТВО

1.        Танески Горан

2.       Тасески Саве