Се известуваат кандидатите од областа на МАТЕРИЈАЛНО, СМЕТКОВОДСТВЕНО И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ кои го положија Теоретскиот дел за стручен испт за вештак во Априлска сесија 2018 година, Практичниот дел ќе се одржи на ден: 08.06.2018 година од 10.30 – 12.30 часот во компјутерските простори на Правен Факултет Јустиниан Први во Скопје.

 
 
 
       КАНДИДАТ
 

1.         Алексовски Зоран

 

2.       Андонова Славица

 

3.       Андреевски Наташа

 

4.      Атанасова Лилјана

 

5.       Гавриловски Дејан

 

6.       Ивановски Глигор

 

7.       Лазаровска Маја

 

8.       Милковски Блаже

 

9.       Михајлов Санде

 

10.   Настевска Бранка

 

11.     Новески Сашо

 

12.    Поповска Наташа

 

13.    Ристеска Борисавлевиќ Десанка

 

14.   Спиковски Ванчо

 

15.    Србиноски Горан

 

16.    Стојановиќ Сашо

 

17.    Чурилов Андреј