ДО:

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

- Министер за правда

 

 

Б А Р А Њ Е  

за стекнување со лиценца за вештачење со положен испит

 

 

Јас, __________________, роден/а на_______, со постојано место на живеење во _____________ барам да ми се прегледа барањето за стекнување со лиценца за вештачење  со положен стручен испит од областа на _____________________согласно Законот за вештачење  (Службен весник на Република Македонија”  број 115/10, 12/14, 43/14, 104/15, 148/15 и 192/15),

 

Во прилог на барањето доставувам и:

 

-          доказ за положен стручен испит и (Копие од уверение за положен испит)

-          потврда дека со правосилна одлука не ми е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност;

-          копие од лична карта.

 

 

 

Контакт информации:

            Тел.:

            e-mail адреса:

 

 

Подносител на барањето

 

________________________