Се известуваат кандидатите од областа на СООБРАЌАЈ, ЗЕМЈОДЕЛСТВО и ШУМАРСТВО, кои се пријавија за стручен испт за вештак во Јунска сесија 2018 година, Теоретскиот  дел ќе се одржи на ден: 14.06.2018 година од 10.35 – 12.35 часот во компјутерските простори на Правен Факултет Јустиниан Први во Скопје.

СООБРАЌАЈ:

1.       Тони Ласовски

2.      Леонардо Славески

3.      Драган Рамов

4.      Даниела Минова

5.      Атанаско Глигоров

6.     Борис Крстевски

7.      Соња Шикалоска

8.     Зоран Шикалоски

9.     Дејан Златески

10.  Владо Ласовски

11.   Роберт Рогожарски

12.  Орце Доневски

13.  Лазо Ангелов

14.  Дејан Трпевски

 

ЗЕМЈОДЕЛСТВО:

1.       Владе Стефановски

2.      Лозан Здравевски

 

ШУМАРСТВО

1.       Лазо Ивановски