И З В Е С Т У В А Њ Е

 

Се известуваат кандидатите од областа на МАТЕРИЈАЛНО, СМЕТКОВОДСТВЕНО И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ кои се пријавија за стручен испт за вештак во Јунска сесија 2018 година, Теоретскиот  дел ќе се одржи на ден: 14.06.2018 година од 08.30 – 10.30 часот во компјутерските простори на Правен Факултет Јустиниан Први во Скопје.

МАТЕРИЈАЛНО, СМЕТКОВОДСТВЕНО И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ:

 

1.       Илија Јанковски  

2.      Гордана Новеска  

3.      Нада Стојкоска  

4.      Бобан Јанев 

5.      Анета Спасовска 

6.     Симона Савиќ 

7.      Никола Цветанов  

8.     Линдихане Салаи-Сулејмани

9.     Вера Веселинова

10.  Љиљана Стојковска

11.   Милка Начарова

12.  Трајче Илиевски

13.  Карло Змајшек

14.  Наташа Поповска 

15.  Татјана Василевска

16.  Влатко Нечоски

17.   Урош Ташев