ДО:

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

- Министер за правда

 

 

Б А Р А Њ Е  

за стекнување со лиценца за вештачење

 без полагање на стручен испит

 

Јас, ______________________, роден/а на____________, со постојано место на живеење во ____________________________ барам да ми се прегледа барањето за стекнување со лиценца за вештачење без полагање на стручен испит од областа на ______________________________________________________________ согласно Законот за вештачење  (Службен весник на Република Македонија  број 115/10, 12/14, 43/14, 104/15, 148/15 и 192/15),

 

Во прилог на барањето доставувам и:

 

-          копие од лична карта;

-          уверение за државјанство (не постаро од 6 месеци оригинал или заверена)

-          копие од диплома за завршено четиригошно високо образование од соодветната област (заверена на нотар);

-          копие од диплома за завршен втор циклус на универзитетски студии-магистерски студии од соодветна научна област/ копие од положениот специјалистички испит по медицина (заверена на нотар);

-          потврда дека со правосилна одлука не ми е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност;

-          потврда за 5 години работно искуство во областа по магистрирање / по положениот специјалистички испит по медицина (оригинал/заверена).

 

Контакт информации:

            Тел.:

            e-mail адреса:

 

 

Подносител на барањето

 

________________________