Образец бр.1 – ПРИЈАВА

 

 

     -----------------------------------------                                      -------------------------------------------------------------

                   (Име и презиме)                                                  (ЈАЗИК ЗА КОЈ СЕ ПРИЈАВУВА КАНДИДАТОТ)

          

-----------------------------------------

(Адреса на живеење)

 

-----------------------------------------

(Тел.број за контакт)

 

-----------------------------------------

(е-маил адреса)

 

 

 

                                                                                                                                                До

                                                                                                                                                Министерство за правда

                                                                                                                                                                СКОПЈЕ

 

 

ПРИЈАВА

                Јас, ___________________________________________________ долупотпишаниот/ата                                                                                                                         поставен/а за постојан судски преведувач за подрачјето на Основниот суд во _________________ со Решение на министерот за правда бр.                                                       од                                                        _______________година, се пријавувам за писмено преведување за потребите на Министерството за правда за                                                                 јазик.

                Воедно, изјавувам дека имам/немам безбедносен сертификат за класифицирани информации со степен _____________________________________.

                Во прилог на пријавата доставувам кратка биографија и Решение за именување на постојан судски преведувач.

 

__________________________

(своерачен потпис)