Доделување на првите лиценци за обучувачи на медијатори

06.03.2018 Новости

Денес, во просториите на Министерството за Правда на Република Македонија, Претседателот на Одборот за обезбедување, следење и оценување на квалитетот на работите на медијацијата,Проф.Д-р Марко Андонов, ги додели првите лиценци за обучувачи на медијатори на Роза Алексова, Јелисавета Георгиева Јовевска, Зоран Вучев, Илија Манасиев и Славе Младеновски.
   
Во нашиот правен систем постои законска регулатива која ја препознава медијацијата како начин на решавање на споровите надвор од судовите.

Улогата на обучувачите е според акредитирани програми да ги спроведуваат обуките за сите оние кандидати кои сметаат дека поседуваат лични особености и карактеристики да се занимаваат со вршење медијаторски работи. Обучувачите се пред предизвикот за кандидатите кои ќе ги проследуваат обуките за медијатори, да обезбедат   креирање на личноста на медијаторот како непристрасна и неутрална личност што ќе поседува комуникациски вештини и техники преку кои ќе  ги поттикне страните во спор по пат на преговори да го препознаат заемниот интерес за спогодбено  решавање на спорот.

Улогата на медијаторот е да им помогне на спротивставените страни во спор да дојдат до компромисно решение што ќе ги содржи нивните заеднички интереси, потребите и нивните права.

Автор
Министерство за правда
+389 (0)2 3116 - 493, +389 (0)2 3116 - 648
E-mail: cabinet@mjustice.gov.mk, publicrelation@mjustice.gov.mk
Скопје
Архива на новости