Регистар на адвокати за давање на правна помош

* Адвокатите кои се означени со * се пријавени за обезбедување на бесплатна правна помош во постапки за признавање право на азил.

Име и презиме на адвокат Адреса Телефон Е-маил Датум на поднесување на барањето за запишување Регистарски број на упис во регистар на адвокати Бр. и датум на решението за упис Број и датум на решението за одбивање на барањето Број, датум и вид на одлука по управен спор Број и датум на решението за бришење од регистарот Забелешка
Драган Ѓаковски локалитет - „Хотел Куманово“ бб. тел.071/260-178 29 јуни 2010 2430 07-2563/166
22 јули 2010

Слаѓана Стефковиќ ул. 11-ти Октомври бб. Куманово 29 јуни 2010 1749 07-2563/188
22 јули 2010

Снежана Цветковска ул. Гоце Делчев бр.13/3 Гостивар тел.042/216-118 29 јуни 2010 600 07-2563/177
22 јули 2010

Борјанка Михајловска ул.11-ти Октомври бр.1 Куманово тел.076/454-898 29 јуни 2010 1684 07-2563/184
22 јули 2010

Елизабета Милованова ул. Цар Самоил бр.14а, Битола 070/207-428 elizabetamilovanova@yahoo.com 07 мај 2010 723 07-2563/180
22 јули 2010

Аксел Ахмедовски ул. Борис Кидрич бр.6, Делчево 033/413-578 07 мај 2010 1566 07-2563/179
22 јули 2010

во мирување
Јетон Сулејмани ул. 11-ти Октомври бр.4 Куманово тел.071/311-030 07 јуни 2010 2637 07-2563/182
22 јули 2010

Татјана Соколовска Бул. Крсте Мисирков бр.11 - ДТЦ Мавровка, Општина Центар Скопје 3229-443 и 070/369-619 tatjanasokolovska@ yahoo.com 07 јуни 2010 1687 07-2563/180
22 јули 2010

Лидија Ристовска ДТЦ Мавровка мезанин лок.48, Скопје Општина Центар 070/323-766 lidija.ristovska@ yahoo.com 07 јуни 2010 1690 07-2563/185
22 јули 2010

Наташа Најденова Левиќ Бул. Бојмија бр.6/1, лок.7, Општина Центар 3220-329; 075/626-230 natashalevikj@gmail.com 07 јуни 2010 2210 07-2563/167
21 јули 2010

Нина Атанасовска Бул. Кузман Јосифовски - Питу бр.26, ламела2, лок.3 мезанин, Скопје, Општина Аеродром 070/384-862 nina.atanasovska@gmail.com 07 јуни 2010 2173 07-2563/165
21 јули 2010

Светлана Каневче ул. Сирма Војвода бр.34, Охрид 075/568-363 svetlana102@live.com 07 јуни 2010 276 07-2563/187
22 јули 2010

Ацо Стојковски Бул. Кузман Јосифовски - Питу бр.17, кат1, лок.47, Општина АеродоромСкопје 3233-205 и 071/769-339 stojkovskiaco@ gmail.com 07 јуни 2010 2500 07-2563/168
21 јули 2010

Бети Костовска Бул. Србија бр.2,Oпштина Кисела Вода Скопје 071/289-624 betikostovska@yahoo.com 07 јули 2010 2615 07-2563/169
21 јули 2010

Сашо Тиловски ул. Бел Камен бб. Виница 033/363-833 07 јули 2010 1653 07-2563/173
21 јули 2010

Билјана Ангелова ул. Благој Ѓорев бр.137 м/3-19 Велес тел.043/529-436 07 август 2010 1218 07-2563/175
21 јули 2010

Весна Пецалевска ул. Илинденска бр.32 Ресен 047/550-899 и 072/222-183 07 август 2010 773 07.2563/174
21 јули 2010

Томислав Ташовски ул. Сплит бр.4 Битола 075/972-300 07 август 2010 1723 07-2563/173
21 јули 2010

Зоран Ристески ул.11-ти Октомври бб. Куманово 031/428-437 и 070/211-543 29 јуни 2010 2145 07-2563/160
21 јули 2010

Сања Стеваноска ул. Бојмија бр.1 лок.10, Општина Центар Скопје 2460-293 и 078/380-883 sanjastevanoska@yahoo.com 07 септември 2010 863 07-2563/163
21 јули 2010

Page: 1 of 27