Регистар на правни клиники

Назив Адреса Име на ментор Телефон Е-маил Број на решение Датум на решение Забелешка
Правен факултет - Универзитет „Гоце Делчев“ Штип ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10А Штип проф.д-р Милица Шутова 032/550450, 032/550477 milica.sutova@ugd.edu.mk 11-1680/2019 12 декември 2019
Правна клиника „Центар за Правна клиничка едукација по казнено право“, во состав на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ бул. “Гоце Делчев“ бр. 96 Скопје Д-р Бобан Мисоски 02/3117244 praven@pf.ukim.edu.mk, b.misoski@pf.ukim.edu.mk 11-305/2020 07 февруари 2020
Правна клиника “PRO BONA”, Правен факултет при Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово бул. “Илинденска“ бр. 335 Тетово проф. д-р Аднан Јашари 044/356000 rectorate@seeu.edu.mk, a.jashari@seeu.edu.mk 11-744/2020 24 февруари 2020
Правна клиника за ранливи групи, формирана како центар за правна клиничка едукација во состав на Правниот факултет „Јустинијан Први“, при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ бул. „Гоце Делчев“, бр. 9б, Скопје проф. д-р Неда Здравева 02/3226023 praven@pf.ukim.edu.mk, n.zdraveva@pf.ukim.edu.mk 11-1037/2020 31 март 2020 Правна клиника за ранливи групи, формирана како центар за правна клиничка едукација во состав на Правниот факултет „Јустинијан Први“, УКИМ
Правна клиника „Американ Колеџ“, во рамки на Факултетот за правни науки при Универзитетот Американ Колеџ – Скопје бул. "Трета македонска бригада" бр. 60, Скопје доц. Д-р Ирена Бојаџиевска 02/2463159 andonov@uacs.edu.mk; irena.bojadzievska@uacs.edu.mk 11-1791/2020 23 јули 2020 Во рамки на Факултетот за правни науки при универзитетот Американ Колеџ, Скопје
Правна клиника „Одделение за клиничко-правно образование“, во рамки на Правниот факултет Кичево, при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола бул „Рудничка“ б.б. Кичево Ивона Шушек 045 220 267, 047 221 115 pfk@uklo.edu.mk, ivona.susak@uklo.edu.mk 11-1792/2020 23 јули 2020 Во рамки на Правниот факултет Кичево при Универзитетот „Свети Климент Охридски“ Битола
„Меѓународен Балкански Универзитет“ основана при Правниот факултет Меѓународен Балкански Универзитет ул. „Македонско - Косовска Бригада“ бб - Скопје Бетим Амети 077 761 999 betim.ameti@ibu.edu.mk 11-1432/2022 31 август 2022
Правна клиника на Правниот факултет при Универзитетот Тетово ул. Илинденска б.б. Тетово Њомза Селими Османи 04435000 njomza.osmani@unite.edu.mk Уп1 бр.11-410/2023 05 мај 2023

8

1 од 1