Испит за судски преведувачи

Други информации поврзани со постапката за спроведување на проверката на знаењето на странски јазик, може да се добијат од Анета Тошевска, заменик секретар на Комисијата на телефон 3116-493 локал 116 како и на e-mail: atosevska@mjustice.gov.mk