Државен секретар

img

Државен секретар

ФРОСИНА ТАСЕВСКА

В.Д. Државен секретар

 

Датум и место на раѓање: 26.10.1973, Скопје

 
Во 1997 година дипломира на Правниот факултет при Универзитетот Св. “Кирил и Методиј”, во Скопје и започнува со работа во Министерството за правда, каде работи веќе 23 години. Одлично го зборува англискиот јазик, а има познавања и од францускиот јазик.
 
Долгогодишно професионално искуство во процесот на ЕУ интеграцијата во област на владеење на правото, координирање на реализацијата на обврските кои произлегуваат од Спогодбата за стабилизација и асоцијација (ССА) во правец на приближување на националното законодавство кон законодавството на ЕУ и Националната програма за усвојување на правото на ЕУ (НПАА). Раководење со процесот на планирање, координација и следење на реализацијата на НПАА за Поглавје 23 „Правосудство и фундаментални права“. Координација на процесот на програмирање, техничка имплементација и следење на ИПА проектите.
 
Образование:
Магистер по социјални политика – Универзитет Св.Кирил и Методиј Филозофски факултет, Институт за социјална работа и социјална политика, Скопје 2015; 
Правосуден испит , Скопје 2006;
Дипломиран правник – Универзитет “Св.Кирил и Методиј”, Правен факултет, Скопје,1997;

Работно искуство

 Работно искуство 

Раководител на Сектор за Европска Унија,Министерство за правда, 2008-2020;
Раководител на Одделение за европска интеграција, Министерство за правда, 2002-2008
Советник за европска интеграција, Министерство за правда, 2001-2002
Соработник за европска интеграција, Министерство за правда, 1997-2001
Учество во комисии и работни тела
Раководител на Работна група 23 Правосудство и фундаментални права за НПАА
Виш Програмски офицер (СПО) за ИПА Компонента 1 
ИПА Координатор за ИПА 2
Член на Оперативниот тим за програмирање на ИПА1 ТАИБ 
Член на Секторски мониторинг комитет за ИПА
Член во Управни комитети на ИПА проекти
Член на РГ за подготовка на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 
Заменик претседател на РГ за следење на опертивно на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор (2017-2022)
Член во работата на Комитетот на експерти за евалуација на перењето на пари на Советот на Европа 
Член  на Меѓуресорската Државната Комисија за борба против недозволено произвоство, трговија и злоупотреба на дрога 
Член на Советодавното тело за борба против перењето пари и финансирање на теророзам

Учесник во научни конференции:

 Учество на 60 настани  и добиени Сертификати за завршени обуки за процесот на преговарање во ЕУ, обука за лидерски вештини

 

Сертификат за Обучувач за медијација (Матра проект), Centre for Conflict Management in the Netherlands и Институт за европска политика  Скопје 2012      
Сертификат за завршен курс “How to Operate in Brussels” MTEC Programme Netherlands Institute of International Relations Clingendael, Хаг-Холандија 2008                         
Сертификат “Training of trainers for EU Funds-IPA”  СЕП– Гофре Проект, Скопје 2008               
Сертификат “EU Skills Programme” Institute of Public Administration, Даблин, 2008  Ирска                                              
Сертификат  “Negotiations in the EU context-Tools and Methods European Institute of Public Administration for ReSpa, Белград 2007                 
Сертификати за завршена обука Јакнење на административните и  преговарачките вештини (Модул 1, 2, 3 и 4)  Проект на СЕП и Владата на Велика Британија, Скопје, Лондон, Брисел, 2007       
Сертификат за завршена обука за лидерски и раководни вештини   УСАИД,Скопје 2007                                   
Сертификат за завршена обука за проектен циклус на управување Проектот на УНДП за координација на странска помош, Скопје 2007                     
Сертификат за учество на семинар “Меѓународно приватно право”Академија за судии и јавни обвинители во соработка со Проект КАРДС 2004, Скопје 2007       
Сертификат за учество на семинар “Право на Евроспка унија”   Академија за судии и јавни обвинители во соработка со Проект КАРДС 2004, Скопје 2007         
Потврда за успешно завршување “Програма за развој на управувачки способности на  раководители од среден ранг”, 2003-2004
 
Работилница Workshop Towards a National Indicator Framework: Aligning SDG and IPA PAF Indicator Frameworks, Skopje 11 December 2019, 
Role of legal professions in the opening of chapters 23 and 24 of the European AQUIS, OSCE, Skopje6 December 2019
Training Management and reporting of irregularity OLAF, CFCD, MF, Skopje27 November 2019
OLAF Seminar, CFCD, MF, Skopje18 September 2019
Awareness training for information security of the IPA structure, CFCD, MF, Skopje16 September 2019
Training of trainers for planning and management of the process of pre-accession negotiations
Academy for judges and prosecutors, Skopje25-26 May 2017
Обука  “Performance Indicators“ (СЕП , 17-18.05.2017, Скопје)
Oбука “Performance Assessment Framework: Management of Utilization of EU Funds“. (СЕП, 11.05.2017, Скопје)
Обука за нерпавилности за управување ,(4-5.05.2017, Скопје)
Обука за Мониторинг систем за ИПА 2 , (30.06-01.07.2016, Скопје)
Семинар Процедури и Стратегии пред Европскиот суд на правдата, ЕИПА, Луксембург, (11-13.11.2015)
СОВЕТУВАЊЕ- Тркалезна маса на тема:„Условен отпуст и општокорисна работа – предизвици во светло на новиот Закон за пробација“(16.05.2016, Скопје)
Обука за “Обучувачи за медијација”, (23-25.11.2012, Скопје)
Работилница со хрватските експерти/преговарачи за Поглавје 23 Правосудство и фундаментални права, УНДП и СЕП (20.12.2012, Скопје)
Сесија “Искуства во користење на претпристапна помош и перспективите на ИПА 2” (26.11.2012,Скопје)
Работилница “Длабинска анализа на степен на усогласеност на националното законодавство со законодавството на ЕУ во Поглавје 23 Правосудство и фундаментални права и 24 Правда,слобода и  безбедност” (8-10.11.2012, Струга)
Семинар “Пристапување во ЕУ Поглавја 23 Правосудство и фундаментални права” УНДП СЕП и МП (12-13.09.2012, Скопје)
Обука за ИПА обучувач во рамки на проект:”ИПА 2007-Техничка поддршка за ИПА Центар за обуки” (февруари, април 2011)
Обука: “Програмски пристап за координација” (31.01.-02.02.2011г. Скопје
Обука за ЕУ обучувачи (30.05-01.06.2011, Охрид)
ИПА обука за обучувачи (10-11.02.2011.,Скопје)
Обука: “Имплементација на ИПА проекти ” (23.12.2011г. Скопје)
Семинар: “ЕУ преговори за Поглавје 23 Правосудство и фундаментални права” (23-24.11.2011.,Загреб, Хрватска)
Студиска посета: “ Правда и внатрешни работи” (21-23.09.2011, Хаг, Холандија)
Обука “Преговори во ЕУ контекст” во организација на ResPA (Белград 05-06 декември.2007г)
Обука “Проектен циклус на управување”, организација Проект на УНДП за координација на странска помош, фаза 3. (07,10,11. декември.2007, Скопје)
Обука“Јакнење на административните и преговарачките вештини”, во организација на Проект на СЕП и Владата на Велика Британија, 4 Модули (Лондон-Брисел 19-23.03.2007, 07-09.11.2006 Скопје)
Обука “ Лидерски и раководни вештини”, организирана од УСАИД (јуни 2007,Скопје)
Семинар ”Правото на ЕУ ”, организиран од Академијата за судии и јавни обвинители на РМ и Проектот КАРДС 2004 (26-28.02.2007г.Скопје)
Семинар:”Меѓународно јавно право”,организиран од Академијата за судии и јавни обвинители на РМ и проектот КАРДС 2004 (19-20.02.2007, Скопје)
Семинар “Белгиски начин за третирање на европс политика, организација МНР на Белгија (20-24.11.2006, Брисел)
Конфернција за гласност III: Кон ЕУ заедно, (25.09.2006,Скопје)
Обука за медијатор (16- 20.06.2006,Скопје)
СПАИ, (3-5.11.2005, Охрид)
Семинар: АБЦ за преговори за пристапување кон ЕУ, (22.09.2005, Скопје)
Семинар перење пари , (19-21.09.2005, Охрид)
Семинар за транспонирање на правните акти на ЕУ во националниот правен систем, во рамки на Твининг проектот приближување на правните акти на ЕУ за внатрешниот пазар, 20.06.2005, Скопје
ТАИЕКС Обука за користење и имплементација на Твининг проекти, 1013.05.2005, Скопје
Обука Раководење со проектен циклус, проектот на УНДП Координација за странска помош, фаза 2, кој се спроведува од СЕП при Владата на РМ, Скопје, од 15-21 декември 2004, Скопје;
TAIEX Семинар “Судска соработка во кривичното право” (14-15.10.2004, Брисел, Белгија);
Семинар “Усогласување на домашната легислатива со ЕУ acquis и со принципите за создавање на добри закони”, одржан во Трст, Италија 24-28 мај 2004;
Семинар ”Правда и внатрешни работи-искуство на Република Словенија во процесот на интеграција во ЕУ”, одржан 7-8 април 2004 година,Скопје
Семинар “Искуствата на земјите од Централноисточна Европа во процесот на интегрирање во ЕУ и користење на предпристапните инструменти за поддршка”, одржан 19 и 20 март 2004, Скопје;
Обука “Програмта за развој на управувачките способности нараководители од среден ранг”, во организација на Агенцијата за државни службеници и ДФИД-Програма за поддршка на реформата на јавната администрација во Македонија, одржана во Скопје, во периодот од април 2003 до февруари 2004 година (10 месеци);
Конференција "Градење на заеднички систем во превенцијата од злоупотреба на дроги во земјите на Запад",  Дубровник, Хрватска, 28-30 ноември 2003 година; 
Работилница "Приближување на законодавството-искуството на Словенија во процесот на ЕУ интеграција, 29-30 октомври 2003, Скопје
Семинар "Пораст на организираниот криминал и развој на иницијативата против перењето пари, Скопје, 27-28 октомври 2003 година;
Регионална конференција "Борба против организира криминал, активна и пасивна корупција и перење пари, Скопје, 20-24 октомври 2003 година;
Втор состанок на министрите за правда на Балканот "Новите предизвици во областа на правосудството на балканските земји во обединета Европа" Sinaja и Брашов, Романија, 19-22 септември 2003 година;
Министерска конференција "Патот на дрогата од Централна Азија до Европа", Париз, Франција, 21-23 мај 2003 година
Семинар "Словенечко искуство во процесот на пристапување во ЕУ", организирана од страна на СЕИ во Владата на Република Македонија, Скопје 2-4 април 2003 година.
Семинар на тема "Развој на проектно фише и проектна документација", организирана од страна на СЕИ во Владата на Република Македонија, што се одржа во Скопје 24-26 февруари 2003 година.
Национален форум за интеграција на РМ во ЕУ, организиран од Меѓународниот центар за превентивни активности и Фондацијата Конрад, Скопје 19 февруари 2003 година.
Обука "Вовед во ЕУ и функционирањето на институциите на ЕУ", организирана од страна на СЕИ Влада на Република Македонија, Скопје 19-20.12. 2002 година
Семинар "Правда и внатрешни работи" во организација на Фондацијата СОРОС, МНР на Германија и Институтот за европска политика во Берлин и СЕИ во Владата на РМ, Скопје 28-29 ноември 2002
Обука на тема "Раководење со проектен циклус", организирана од страна на СЕИ во Владата на РМ, Скопје 14-15 ноември 2002 
Семинар "Вовед во модерно работење", организирана од страна на СЕИ при Владата на Република Македонија, Скопје 23-24 септември 2002 
Меѓународна конференција за контрибуциите на Советот на Европа во ЕУ, Сантијаго де Компостела, Шпанија, 3-4 јуни 2002
Семинар "Државната администрација на Република Македонија и Европското законодавство" организирана од страна на СЕИ во Владата на Република Македонија, Скопје 21-22 Март 2002;
Семинар "Борба против перење пари и финансиски измами", организирана од Министерството за финансии на САД, Скопје 11-15 март 2002 
Семинар Управување со проектен циклус - GmbH, Скопје, 11-15 февруари 2002 година 
Семинар "ЕУ ориентација и процесите на европска интеграција", Скопје, Март 24, 2000;
Семинар "Компатибилност со европските стандарди на Законот на Република Македонија на злосторствата извршени од страна на малолетници, што се одржа во Скопје, 5-6 Октомври 1999 година;
Семинар "Корупцијата - законодавството и мерки за борба против корупцијата", Скопје, 23-24 септември 1999 година, каде што имаше презентација на тема "Потребни мерки во полето за менување на постојната законска регулатива во Република Македонија;;
Трет Европски семинар за ХИВ и Хепатитис во затвор, што се одржа во Милано, Италија 28 и 29 мај 1999;
Семинар "ФАРЕ финансиски мониторинг и постапки за известување", Скопје, 14-16 април
Тематски Семинар "за намалување на штети во затвор", што се одржа во Порторож, Словенија-19-21, ноември 1998, каде што имаше презентација на тема "Краток преглед на Третмани за затвореници, зависници од дрога во Република Македонија;
IX Меѓународен летен училиште за човекови права во Варшава, Полска, септември 1998 година, каде што имаше презентација на тема "Човековите права во Република Македонија";
Семинар за контрола и превенција од областа на корупцијата, во организација на УНПРЕДЕП, што се одржа во Скопје 29-30 јуни 1998 година
9-ти состанок на СИГМА за врски на групата "Управување со градење на институциите Програми", што се одржа во Париз, Франција 11-12 јуни 1998 година;
Семинар “Европската конвенција за превенција на тортура и нечовечко или понижувачко постапување или казнување, што се одржа во Скопје, Македонија 6-7 април 1998 година;
Мултилатерален состанок организиран во рамки на прогармата Dемо-droit на Советот на Европа тема: "Правен статус на невладините организации и нивната улога во плураланта демократија (Стразбур, Франција 23-25.03.1998);

Книги