Меѓународна правна помош Договори

СЕКТОР ЗА МЕЃУНАРОДНА ПРАВНА ПОМОШ

 

Закон за меѓународна соработка во кривичната материја (*)

 

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА СИТЕ ПРАВОСИЛНИ КРИВИЧНИ ПРЕСУДИ ИЗРЕЧЕНИ НА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ КОИ СЕ ЗАВЕДЕНИ ВО КАЗНЕНАТА ЕВИДЕНЦИЈА - ОБРАЗЕЦ

 

 
 
 
БИЛАТЕРАЛНИ ДОГОВОРИ
(ОД ПРОГЛАСУВАЊЕ НА   НЕЗАВИСНОСТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА)
 

 

Република Македонија од прогласувањето на независноста до денес во функција на подобрување на односите со соседните земји и земјите од регионот и следејки ги Европските конвенции од областа на меѓународната правна помош во кривична материја, при тоа имајќи во предвид дека се работи за  земји од регионот  меѓу кои правниот сообраќај е доста развиен,  има потпишано повеќе билатерални договори.
 
Мултилатерални договори 
 
Билатерални договори преземени по член 5 од Уставниот Закон

 

 

 

 
Билатерални Мултилатерални Билатерални по член 5 од Уставниот закон
Име Земја Службен весник Објавено во Службен весник број Стапување во сила Документ Линк
Договор меѓу македонската влада и албанската влада за правна помош во граѓански и кривични предмети Албанија Службен весник на Република Македонија 16/98 02 октомври 1998 Линк
Договор меѓу македонската влада и албанската влада за правна помош во граѓански и кривични предмети Албанија Службен весник на Република Македонија 16/98 02 октомври 1998 Линк
Договор меѓу македонската влада и албанската влада за екстрадиција Албанија Службен весник на Република Македонија 16/98 02 октомври 1998 Линк
Договор за правна помош во граѓанските предмети меѓу Република Македонија и Република Бугарија Бугарија Службен весник на Република Македонија 13/02 07 април 2002 Линк
Договор меѓу македонската влада и албанската влада за меѓусебно извршување на судски одлуки во кривичните предмети Албанија Службен весник на Република Македонија 16/98 02 октомври 1998 Линк
Договор меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина за правна помош во граѓанските и кривични предмети Босна и Херцеговина Службен весник на Република Македонија 10/06 06 јануари 2006 Линк
Договор меѓу Република Македонија и Србија и Црна Гора за правна помош во граѓанските и кривични предмети Србија и Црна Гора Службен весник на Република Македонија 55/16 26 октомври 2016 Линк
Договор меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина за екстрадиција Босна и Херцеговина Службен весник на Република Македонија 59/06 Линк
Договор меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина за меѓусебно извршување на судски одлуки во кривичната материја Босна и Херцеговина Службен весник на Република Македонија 59/06 Линк
Договор помеѓу Република Македонија и Црна Гора за меѓусебно извршување на судските одлуки во кривични предмети Србија и Црна Гора Службен весник на Република Македонија 55/16 26 октомври 2016 Линк
Договор меѓу Република Македонија и Црна Гора за екстрадиција Србија и Црна Гора Службен весник на Република Македонија 40/12 17 јули 2012 Линк
Договор меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина за измени и дополнување на Договорот меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина за правна помош во граѓанските и кривични предмети Босна и Херцеговина Службен весник на Република Македонија 13/2014 Линк
Договор меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина за измени и дополнување на Договорот за екстрадиција Босна и Херцеговина Службен весник на Република Македонија 135/2013 30 јули 2014 Линк
Договор меѓу Република Македонија и Република Хрватска за меѓусебно извршување на судски одлуки во кривичната материја Хрватска Службен весник на Република Македонија 17/95 26 мај 1995 Линк
Договор меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина за измени и дополнување на Договорот за реципрочно извршување на судски одлуки во кривичната материја Босна и Херцеговина Службен весник на Република Македонија 135/2013 30 јули 2014 Линк
Договор меѓу Република Македонија и Република Хрватска за правна помош во граѓански и кривични предмети Хрватска Службен весник на Република Македонија 19/95 26 мај 1995 Линк
Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за заемна правна помош во кривичните предмети Косово Службен весник на Република Македонија 178/2011 24 јуни 2012 Линк
Договор меѓу Република Македонија и Република Хрватска за екстрадиција Хрватска Службен весник на Република Македонија 57/12 22 ноември 2012 Линк
Договор меѓу Република Македонија и Романија за меѓусебна правна помош во граѓански предмети Романија Службен весник на Република Македонија 41/04 10 март 2007 Линк
Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за екстрадиција Косово Службен весник на Република Македонија 178/2011 24 јуни 2012 Линк
Вкупен број  38
1 од 2