Меѓународна правна помош Договори

СЕКТОР ЗА МЕЃУНАРОДНА ПРАВНА ПОМОШ

 

Закон за меѓународна соработка во кривичната материја (*)

 

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА СИТЕ ПРАВОСИЛНИ КРИВИЧНИ ПРЕСУДИ ИЗРЕЧЕНИ НА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ КОИ СЕ ЗАВЕДЕНИ ВО КАЗНЕНАТА ЕВИДЕНЦИЈА - ОБРАЗЕЦ

 

 
 
 
БИЛАТЕРАЛНИ ДОГОВОРИ
(ОД ПРОГЛАСУВАЊЕ НА   НЕЗАВИСНОСТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА)
 

 

Република Македонија од прогласувањето на независноста до денес во функција на подобрување на односите со соседните земји и земјите од регионот и следејки ги Европските конвенции од областа на меѓународната правна помош во кривична материја, при тоа имајќи во предвид дека се работи за  земји од регионот  меѓу кои правниот сообраќај е доста развиен,  има потпишано повеќе билатерални договори.
 
Мултилатерални договори 
 
Билатерални договори преземени по член 5 од Уставниот Закон

 

 

 

 
Билатерални Мултилатерални Билатерални по член 5 од Уставниот закон
Име Земја Службен весник Објавено во Службен весник број Стапување во сила Документ Линк
Договор меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Австрија за екстрадиција од 1 февруари 1982 година Службен весник на СФРЈ 6/83 01 јануари 1984 Документ
Договор меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Австрија за меѓусебно извршување судски одлуки во кривични работи од 1 февруари 1982 година Службен весник на СФРЈ 6/83 01 јануари 1984 Документ
Договор меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Австрија за правна помош во кривични работи од 1 февруари 1982 година Службен весник на СФРЈ 2/83 01 јануари 1984 Документ
Договор меѓу Федеративна Народна Република Југославија и Народна Република Бугарија за заемна правна помош од 23 март 1956 година Службен весник на ФНРЈ 1/57 17 јануари 1957 Документ
Договор меѓу Социјалистичка Република Југославија и Чехословачката Социјалистичка Република за регулирање на правните односи во граѓанската, семејната и кривичната материја Документ
Договор меѓу Федеративна Народна Република Југославија и Република Австрија за заемен правен сообраќај од 16 декември 1954 година Службен весник на ФНРЈ 8/55 13 декември 1955 Документ
Договор за заемно предавање на виновни лица меѓу Србија и Велика Британија од 6 декември 1900 година Документ
Договор за предавање на сторители на кривични дела меѓу Србија и Холандија од 28.2 (11.3) 1896 година Документ
Конвенција за предавање на обвинети лица меѓу Кралството Србија и Соединетите Американски држави од 12/25. октомври 1901 година Документ
Договор меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Шпанија за правна помош во кривичната материја и предавање од 8 јули 1980 година Документ
Конвенција за екстрадиција и правна помош во кривичнata материја меѓу Социјалистичкa Федеративна Република Југославија и Кралството Белгија Документ
Договор меѓу Федеративна Народна Република Југославија и Народна Република Полска за правниот сообраќај во граѓански и кривични предмети Документ
Договор меѓу Федеративна Народна Република Југославија и Сојузот на Советските Социјалистички Републики за правна помош во граѓанска, семејна и кривична материја од 24 фебруари 1962 година Документ
Договор меѓу Федеративна Народна Република Југославија и Кралството Грција за взаемно признавање и извршување на судски одлуки Документ
Договор меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Кипар за взаемна правна помош во граѓанската и кривичната материја од 19 септември 1984 година Документ
Конвенција меѓу Федеративната Народна Република Југославија и Кралството Грција за взаемни правни односи Документ
Конвенција за предавање меѓу Владата на Социјалистичката Федеративна Република Југославија и Владата на Француската Република од 23 септември 1970 година Документ
Конвенција меѓу Социјалистичката Федеративна Република Југославија и Француската Република за взаемна правна помош во кривичната материја од 29 октомври 1969 Документ
Договор за заеднички правен сообраќај меѓу СФР Југославија и НР Унгарија од 7 март 1968 Документ
Договор за правна помош меѓу Федеративната Народна Република Југославија и Република Романија од 18 октомври 1960 година Документ
Вкупен број  21
1 од 2