Меѓународни правни инструменти

СЕКТОР ЗА МЕЃУНАРОДНА ПРАВНА СОРАБОТКА

 

Овој сектор, како дел од своите многубројни надлежности го следи и меѓународно-правниот поредок и подготвува предлози за поведување на постапка за потпишување и ратификација на меѓународно-правни инструменти од областите во кои Министерството за правда  има примарна надлежност, со претходна анализа на законската регулатива на РМ.
 
На овој начин секторот за Меѓународна правна соработка  допринесува во процесот на хармонизација на домашното законодавство со стандардите на ЕУ и меѓународниот правен поредок, при што крајниот ефект на усогласеност се постигнува со  поведување на постапка за соодветни измени и дополнувања на законите во РМ. Сепак, измените и дополнувањата на домашните закони не се прават по секоја цена. Постојат определени специфичности на домашниот правен поредок кои се дел од традицијата на земјата и како правни институти кои добро функционираат се длабоко вкоренети во свеста на нацијата.  Затоа, онаму каде е тоа можно, се користи правото на соодветни резерви, изјави, декларации, кои РМ ги става на меѓународните инструменти кои ги ратификува.
 
Во текот на многугодишното работење во оваа област  секторот за Меѓународна правна соработка се разви од носител на првите „пионерски“ ратификации кои РМ ги направи на почетокот на своето суверено постоење до  исклучителен тим на практичари  секогаш фокусирани  кон постигнување правна совршеност во постапките за ратификација кои секторот ги покренува.

Мултилатерала Билатерала
Име Земја Службен весник Објавено во Службен весник број Стапување во сила Документ Линк
Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Република Хрватска за меѓусебно извршување на судски одлуки во кривичните предмети Хрватска Службен весник на РМ Бр.17 [28/03/1995] 26 мај 1995 Линк
Закон за ратификација на Договорот помеѓу Република Македонија и Република Хрватска за правна помош во граѓанските и кривичните предмети Хрватска Службен весник на РМ Бр.19 [06/04/1995] 26 мај 1995 Линк
Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Република Словенија за правна помош во граѓанските и кривичните предмети Словенија Службен весник на РМ Бр.24 [15/05/1996] 05 септември 1997 Линк
Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Република Словенија за меѓусебно извршување на судските одлуки во кривичните предмети Словенија Службен весник на РМ Бр.24 [15/05/1996] 05 септември 1997 Линк
Закон за ратификација на Договорот за правна соработка во граѓанските и кривичните предмети меѓу Република Македонија и Република Турција Турција Службен весник на РМ Бр.23 [23/05/1997] 31 мај 1997 Линк
Закон за ратификација на Договорот меѓу Македонската влада и Албанската влада за правна помош во граѓанските и кривичните предмети Албанија Службен весник на РМ Бр.16 [02/04/1998] 02 октомври 1998 Линк
Закон за ратификација на Договорот меѓу Македонската влада и Албанската влада за меѓусебно извршување на судските одлуки во кривичните предмети Албанија Службен весник на РМ Бр.16 [02/04/1998] 02 октомври 1998 Линк
Закон за ратификација на Договорот меѓу Македонската влада и Албанската влада за екстрадиција Албанија Службен весник на РМ Бр.16 [02/04/1998] 02 октомври 1998 Линк
Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Украина за правна помош во граѓанските предмети Украина Службен весник на РМ Бр.48 [19/04/2000] 20 јуни 2003 Линк
Закон за ратификација на Договорот за правна помош во граѓанските предмети меѓу Република Македонија и Република Бугарија Бугарија Службен весник на РМ Бр.13 [18/02/2002] 07 април 2002 Линк
Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Романија за меѓусебна правна помош во граѓанските предмети Романија Службен весник на РМ Бр.41 [24/06/2004] 02 јули 2004 Линк
Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Србија и Црна Гора за правна помош во граѓанските и кривичните предмети Србија и Црна Гора Службен весник на РМ Бр.77 [28/10/2004] 09 март 2005 Линк
Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина за правна помош во граѓанските и кривичните предмети Босна и Херцеговина Службен весник на РМ Бр.10 [26/01/2006] 06 јануари 2006 Линк
Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина за меѓусебно извршување на судските одлуки во кривичните предмети Босна и Херцеговина Службен весник на РМ Бр.59 [12/05/2006] 12 мај 2006 Линк
Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина за екстрадиција Босна и Херцеговина Службен весник на РМ Бр.59 [12/05/2006] 12 мај 2006 Линк
Договор меѓу ФНРЈ и Република Австрија за взаемен правен сообраќај од 16.12.1954 година Австрија Службен лист на ФНРЈ Бр.8/1995 13 декември 1955 Линк
Спогодба помеѓу ФНРЈ и Република Австрија за взаемно признавање и извршување на одлуките од избраните судови и порамнувања заклучени пред избраните судови во стопанските предмети од 18.03.1960 година Австрија Службен лист на ФНРЈ Бр.5/1961 17 мај 1961 Линк
Спогодба помеѓу ФНРЈ и Република Австрија за взаемено признавање и извршување на одлуките за издржувањето од 10.10.1961 година Австрија Службен лист на СФРЈ Бр.2/1963 25 декември 1962 Линк
Договор за правна помош во граѓанските и кривични предмети меѓу СФРЈ и ДНР Алжир од 31.03.1982 година Алжир Службен лист на СФРЈ Бр.2/1983 20 декември 1984 Линк
Спогодба помеѓу СФРЈ и Кралството Белгија во правната помош во граѓанските и стопанските предмети од 24.09.1971 година Белгија Службен лист на СФРЈ Бр.7/1974 01 јуни 1972 Линк
Број на документи: 38
1 од 2