НАДЛЕЖНОСТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Сектор за управување со човечки ресурси и стратешко планирање

 

Согласно член 17 од Законот за организација и работа на органите на државна управа, Министерството за правда ги врши работите што се однесуваат на :

 • Судството, јавното обвинителство, јавното правобранителство;
 • Кривичната одговорност и одговорноста за прекршоци;
 • Нотарските работи, адвокатурата и други видови правна помош;
 • Наследувањето, сопственоста, стварните права и облигационите односи;
 • Меѓународната правна помош;
 • Извршувањето на санкциите за кривични дела и прекршоци;
 • Организацијата и управувањето со казнено-поправните и воспитно-поправните установи;
 • Амнестија и помилување;
 • Судските вештачења, експертизи и супер-вештачења;
 • Изборниот систем;
 • Кривичната, прекршочната, парничната, вонпроцесната, извршната постапка;
 • Вршењето на работите што не спаѓаат во надлежност на друг орган на државната управа и
 • Врши други работи утврдени со закон