Совет за ИКТ во правосудните органи

 

+38923116648 лок.101 iktsovet@mjustice.gov.mk

 

Врз основа на член 87-а од Законот за судовите (,,Службен весник на Република Северна Македонија’’бр.58/06, 35/08, 150/10, 83/18, 198/18 и 96/19) и Правилникот за составот и начинот на работа на Советот за координирање на информатичко-комуникациска технологија во правосудните органи ( Службен весник на Република Северна Македонија бр.129/21), министерот за правда донесе Одлука за основање на Совет за координирање на информатичко-комуникациска технологија во правосудните органи, во состав: 

ЧЛЕНОВИ:

 

 

 1. д-р Лазар Нанев, Претседател на Основниот суд Кавадарци, Претседател на Советот за ИКТ
 2. д-р Гордана Лажетиќ, редовен професор на правниот факултет "Јустинијан Први"- Скопје, Заменик претседател на Советот за ИКТ
 3. Александра Вуковиќ, СЕП, член на Советот за ИКТ
 4. Михајло Војтикив, информатичар, Министерство за правда, член на Советот за ИКТ
 5. Весна Бојаџиевска, Раководител на служба за информатика, Врховен суд на Република Северна Македонија, член на Советот за ИКТ
 6. Лорета Горгиева, Судски совет на Република Северна Македонија, член на Советот за ИКТ.
 7. Миљазим Мустафа, Судски совет на Република Северна Македонија, член на Советот за ИКТ
 8. м-р Фатиме Фетаи, јавен обвинител од Вишото јавно обвинителство Скопје, член на Советот за ИКТ
 9. Трајче Пеливанов, јавен обвинител од Основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција, член на Советот за ИКТ
 10. Ирена Димовска, советник, Јавно обвинителство на Република Северна Македонија и член на Советот за ИКТ
 11. Катерина Мишковска, информатичар, Совет на Јавните обвинители на Република Северна Македонија, член на советот за ИКТ
 12. Фросина Тасевска, Државен советник во Министерството за правда, член на Советот за ИКТ

 

СЕКРЕТАР:    

Ирена Шекуткоска Јанакиевска, советник во Министерството за правда.

 

Советот за координирање на информатичко-комуникациска технологија во правосудните органи  се основа како оперативно стручно тело составено од претставници на правосудните органи.

Во рамките на своите активности Советот за ИКТ предлага, создава, спроведува и обезбедува ИКТ решенија, што имаат за цел зголемување на ефикасноста и транспарентноста на правосудниот систем, како и централизирање на информатичките системи воспоставени во Судскиот совет на Република Северна Македонија, Советот на Јавни обвинители на Република Северна Македонија, Врховниот суд на Република Северна Македонија, сите судови и обвинителства, Министерството за правда, Управата за извршување на санкции и казнено-поправните и воспитно-поправните установи и Акакдемијата за судии и јавни обвинители, а заради обезбедување на брз, автоматизиран и непречен пристап до податоци, како и нивна меѓусебна интероперабилна размена.