Сектор за управување со човечки ресурси и стратешко планирање

Работите од делокругот на Секторот се извршуваат преку

Раководител на сектор

Маја Малјановска

3116 123, локал: 301, 070-327-339

mmaljanovska@mjustice.gov.mk

Во Секторот за управување со човечки ресурси, стратешко планирање и креирање на политики се вршат работи од делокругот на управувањето со човечките ресурси, остварувањето на правата обврските и одговорностите на вработените, стратешкото планирање и годишната програма за работа на Министерството и следењето на нивната реализација.

Работите од делокругот на Секторот се извршуваат преку:

 • Одделение за управување со човечки ресурси;
 • Одделение за стратешко планирање  

 

Одделение за управување со човечки ресурси


Раководител на одделение: Снежана Поповска Зечевиќ

Контакт телефон: 3116 123,  локал: 417

Моб:071/224-387

e-mail: spopovska@mjustice.gov.mk

 Во Одделението за управување со човечки ресурси се вршат следните работи и задачи :

 • проучување и единствена примена на законите и подзаконските акти во врска со остварувањето на правата, обврските и одговорностите на вработените;
 • изготвување поединечни акти во врска со остварувањето на правата, обврските и одговорностите на државните службеници и другите вработени и давање мислења и упатства по истите;
 • изготвување на акти за внатрешна организација и систематизација на работните места;
 • организирање и спроведување на постапката за вработување;
 • организирање и спроведување на постапката за оценување на вработените;
 • планирање, евиденција и следење на обуката, стручното оспособување и усовршување на државните службеници, вработени во Министерството;
 • подготвување и стручна и аналитичка обработка на податоци заради градење на стратегија и концепт за вработувањето во Министерството за правда;
 • прибирање на анкетните листови за пријавување на имотната состојба и изјавите за судир на интереси на вработени;
 • водење и ажурирање на евиденција на анкетните листови за пријавување на имотната состојба и изјавите за судир на интереси на вработени.


Одделение за стратешко планирање


Раководител на одделение: Анета Тошевска

Контакт телефон: 3116 123,  локал: 116

Моб: 071/223-635

e-mail: atosevska@mjustice.gov.mk

Во Одделението за стртешко планирање се вршат следните работи и  задачи:

 • дефинирање и утврдување на стратешките цели на Министерството;
 • организација, координација со секторите во Министерството и изготвување на стратешкиот план на Министерството за правда;
 • остварување соработка со надлежните органи во процесот на изготвувањето на стратешкиот план;
 • следење на степенот на реализација на стратешкиот план на Министерството;
 • изготвување анализи и информации за резултатите од остварувањето на стратешките приоритети, како основа за изготвувањето на стратешкиот план за наредната година;
 • проучување и единствена примена на законите и подзаконските акти во врска со стратешкото планирање;
 • организација, координација и изготвување на годишната програма за работа на Министерството за правда;
 • обединување на програмите за работа на организационите облици;
 • следење на степенот на реализација на годишната програма за работа на Министерството;
 • организација, координација и изготвување на предлог-иницијативите на Министерството за правда за годишната програма за работа на Владата на Република Македонија;
 • следење на степенот на реализација на годишната програма за работа на Владата на Република Македонија во делот на Министерството за правда.