Судски преведувачи

Име и презиме на судскиот преведувач Адреса Телефон Е-маил За подрачје на Основен суд Судски преведувач за јазик Број на решение и датум на поставување Објавено во Службен весник број Датум на потпишување на изјава Забелешка
АНЕВСКА Томе ОЛИВЕРА Петар Дељан 9 , Битола, 047/241 027,070/977 506 оlivera_anevska@yahoo.com Основен суд Битола Англиски, 07-3973/2 (01.10.2009)
102/2009 (06.11.2009)
ВОЛКАНОВСКА Владо ЕЛЕНА Христо Татарчев 47К-30, Скопје 075/618 471 e.volkanovska@gmail.com Основен суд Скопје 1 Англиски, 23-3672/2/2 (28.10.2016)
60/2010 (30.4.2010)
ВОЛКАНОВСКА Владо ЕЛЕНА Христо Татарчев 47К-30, Скопје 075/618 471 e.volkanovska@gmail.com Основен суд Скопје 2 Англиски, 23-3672/2/2 (28.10.2016)
60/2010 (30.4.2010)
ДИМОВСКА ТАБАКОВСКА Славе ДИАНА ул.Иво Лола Рибар бр.34 Ресен 070/218-979 diana_dimovska@yahoo.com Основен суд Ресен Англиски, 23-4211/2 (20.12.2016)
127/2008 (09.10.2008)
МИРЧЕВСКА Мито ГОРДАНА Арон Ароести 72, Битола 070/459 057 gmircevska@yahoo.com Основен суд Битола Англиски, 07-1335/2 (19.04.2010)
60/2010 (30.4.2010)
МИТРЕВСКА Славе МАРИЈА Битолска 2/13 Демир Хисар 070/863 560 marijadh@yahoo.com Основен суд Охрид Англиски, 07-2059/2 (21.05.2009)
66/2009 (28.5.2009)
АТАНАСОВСКА Кота КРИСТИНА Работничка 2, Битола 075/269 503, 070/575 329 atanasovskak@yahoo.de Основен суд Битола Германски, 07-3924/2 (02.10.2009)
102/2009 (06.11.2009)
КРСТЕСКА Живко АНЕТА ул. Христо Ботев бр.5-4, Скопје aneta.krsteska@hotmail.com Основен суд Скопје 1 Германски, 07-2531/2 (21.07.2014)
60/2010 (30.4.2010)
КРСТЕСКА Живко АНЕТА ул. Христо Ботев бр.5-4, Скопје aneta.krsteska@hotmail.com Основен суд Скопје 2 Германски, 07-2531/2 (21.07.2014)
60/2010 (30.4.2010)
НАЧОСКА Бранко КАРОЛИНА Владимир Назор бб Горно Оризари - Битола 071/240 660 katinacoska@yahoo.com Основен суд Битола Германски, 07-4018/2 (05.11.2010)
150/2010 (18.11.2010)
ХРИСТОВСКА Томе МАРИНА Кисела јабука, ул. 46 бр. 22А Скопје 071/370 323, 075/675 547 marina.talevska@gmail.com Основен суд Скопје 1 Германски, 08-597/2 (17.03.2021)
19 септември 2008
127/2008 (09.10.2008)
БИСИНОВА Никола АЛЕКСАНДРА Андон Шурков 8 Велес 043/234 088,075/389 470 a_bisinova@yahoo.com Основен суд Велес Англиски, 07-2102/2 (21.05.2009)
66/2009 (28.5.2009)
ДИМОВСКА Златко БЛАГИЦА Енгелсова 3/24 Основен суд Велес Англиски, 07-354/1 (17.01.2009)
14/2009 (30.01.2009)
ЈОВЧЕВСКА Гога ЕЛЕНА ул. Георги Димитров бр. 132 Велес 078/224 480 elizdravkin@gmail.com Основен суд Велес Англиски, 08-374/4 (10.02.2020)
04 ноември 2010
150/2010 (18.11.2010)
ЗДРАВКИН Гога ЕЛЕНА ул. Георги Димитров бр. 132 Велес 078/224 480 elizdrzvkin@gmail.com Основен суд Велес Германски, 08-374/4 (10.02.2020)
27 мај 2011
74/2011 (02.06.2011)
ЈОВАНОВА Благоја МИЛКА Стојан Бурчевски-Буридан 4 Велес 070/996 933 jovanova_13@hotmail.com Основен суд Велес Италијански, 07-2068/2 (21.05.2009)
66/2009 (28.5.2009)
ЈОВАНОВА Благоја МИЛКА Стојан Бурчевски-Буридан 4 Велес 070/996 933 jovanova_13@hotmail.com Основен суд Велес Шпански, 07-2068/2 (21.05.2009)
66/2009 (28.5.2009)
НИКОЛОВСКА Павле АНГЕЛА Ѓорче Петров, ул. 1596 бр.28/1-28 Скопје 070/369-092 Основен суд Скопје 1 Англиски, 08-2308/2 (03.05.2019
17 јануари 2009
14/2009 (30.01.2009)
НИКОЛОВСКА Љупчо БЛАГИЦА ул.Острец 31, Делчево 077/592 552 blaghizza_84 @yahoo.com Основен суд Делчево Италијански, 07-4611/2 (07.12.2011)
14/2009 (30.01.2009)
ТОМИЌ Димитар ЛЕПА Бул. Гевгелија бр. 19/1-8 Гевгелија 075/542 208 lepadinova@yahoo.com Основен суд Гевгелија Англиски, 08-1974/2 (16.07.2021)
04 ноември 2021
150/2010 (18.11.2010)
29 ноември 2010 Потпишана изјава

Број на судски преведувачи: 5761

1 од 289