1ПРЕДЛОГ НА  ЗАКОН ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА СОВЕТОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ

 ПРЕДЛОГ НА  ЗАКОН ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА СОВЕТОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ

 2ПРЕДЛОГ НА  ЗАКОН ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА СОВЕТОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ
 3ПРЕДЛОГ НА  ЗАКОН ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА СОВЕТОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ
4ПРЕДЛОГ НА  ЗАКОН ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА СОВЕТОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ
5ПРЕДЛОГ НА  ЗАКОН ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА СОВЕТОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ
 ПРЕДЛОГ НА  ЗАКОН ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА СОВЕТОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ
 2ПРЕДЛОГ НА  ЗАКОН ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА СОВЕТОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ

 

 1ПРЕДЛОГ НА  ЗАКОН ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА СОВЕТОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ

 ПРЕДЛОГ НА  ЗАКОН ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА СОВЕТОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ

 2ПРЕДЛОГ НА  ЗАКОН ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА СОВЕТОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ
 3ПРЕДЛОГ НА  ЗАКОН ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА СОВЕТОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ

 ПРЕДЛОГ НА  ЗАКОН ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА СОВЕТОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ

 ПРЕДЛОГ НА  ЗАКОН ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА СОВЕТОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ

 ПРЕДЛОГ НА  ЗАКОН ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА СОВЕТОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ

 2ПРЕДЛОГ НА  ЗАКОН ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА СОВЕТОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ