Образец ПП50

[лева страна]

·         Лични податоци

·         Цел на ознака:  Барање за донација,  спонзорство или употреба на името Република Македонија – на фирмата назив – административна такса

 

[десна страна]

Назив на примач: ТРЕЗОРСКА СМЕТКА БУЏЕТ НА РМ

Банка на примач: НАРОДНА БАНКА

Трезорска сметка: 100000000063095

МКД: 250 ден.

УПЛАТНА СМЕТКА: 840   [ОПШТИНА]    03161

Приходна шифра, програма: 722313,     00

 

 

Постои опција за плаќање со ПОС терминал.