И З В Е С Т У В А Њ Е

 

Се известуваат кандидатите кои го пријавија стручниот испт за вештак за Јунската сесија 2018 година, Теоретскиот дел ќе се одржи на ден: 14.06.2018 година од 08.30 – 13.00 часот (просторија бр.1) во компјутерските простори на Правен Факултет Јустиниан Први во Скопје.

Списоците дополнително ќе бидат објавени.