Правосуден испит

Распоред за полагање

Теоретски дел

01.

Уставно уредување, управно право и меѓународно право

06.12.2018 година

02.

Граѓанско право

12,13.12.2018 година

03.

Трудово право

17.12.2018 година

04.

Кривично право

20.12.2018 година

05.

Трговско право

24.12.2018 година